پرش به محتوا

ضرب‌المثل‌های انگلیسی

از ویکی‌گفتاورد


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y

 • "A poor workman blames his tools."
 • ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.»
  • مترادف فارسی: «عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.»یا " وقتی زمین سفت است، گاو از چشم گاو می‌بیند ."
 • "A bird in the hand is worth two in the bush."
 • ترجمه «یک پرنده در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.»
  • مترادف فارسی: «سرکه نقد به از حلوای نسیه.»
 • "A burnt child dreads the fire ."
  • مترادف فارسی: «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسه.»
 • "Absence makes the heart grow fonder."
 • ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می‌شود.»
  • مترادف فارسی: «دوری و دوستی
 • "A cat may look at a king."
 • ترجمه: «شاید که گربه به شاهی نظر کند.»
 • "A chain is no stronger than its weakest link."
 • ترجمه: «استحکام زنجیر بیشتر از حلقه ضعیفش نیست .» ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار
 • "A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once."
 • ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد.»
  • مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است.»
  • مترادف فارسی: «ترسو مرد!»
 • "A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long."
 • ترجمه: «دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.»
  • مترادف فارسی: «اجل‌برگشته می‌میرد نه بیمار سخت.»
 • "Actions speak louder than words."
 • ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.»
  • مترادف فارسی: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»
 • "Advice when most needed is least heeded."
 • ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است»
 • "A fool and his money are easily parted."
 • ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»

مشابه فارسی:"تا ابله در جهانه، مفلس درنمی‌ماند"

 • "A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first."
 • ترجمه: «روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند»
  • مترادف فارسی: «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند»
 • "A friend in need is a friend indeed."
 • ترجمه: «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.»
  • مترادف فارسی: «دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی»
 • ترجمه: «دوست واقهی کسی است که درموقع مشکلات همراه ماست.»[۱]
 • "After a storm comes a calm."
 • ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.»
 • "After dinner sit a while, after supper walk a mile."
 • ترجمه: «بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.»
 • "A good beginning makes a good ending."
 • ترجمه: «یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.»
  • خلاف فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج» مولوی
 • "A good man in an evil society seems the greatest villain of all."
 • ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.»
 • مترادف فارسی: "با بدان منشین که صحبت بد/گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را/پاره‌ای ابر ناپدید کند"
 • "A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand."
 • ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است.»
 • "A guilty conscience needs no accuser."
 • ترجمه: «یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست»
 • "A jack of all trades is master of none."
 • ترجمه: «کسی که همه کار انجام می‌دهد استاد هیچ کاری نیست.»
  • مترادف فارسی: «همه‌کاره و هیچ‌کاره.»
 • "A lie has no legs."
 • ترجمه: «دروغ پا ندارد.»
  • مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه‌اش.»
 • "A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."
 • ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده‌است.» منسوب به وینستون چرچیل
 • "A little knowledge is a dangerous thing."
 • ترجمه: «دانش ناقص خطرناک است.»
  • مترادف فارسی: «نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»
  • تمثیل: «دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم» سعدی
  • تمثیل: «آن‌که نداند رقمی بهر نام// به ز فقیهی که بود ناتمام» امیر خسرو
 • "A merry heart makes a long life."
 • ترجمه: «دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند.»
 • A miss by an inch is a miss by a mile.
 • ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»
  • مترادف فارسی: «آب که از سر گذشت چه یک‌وجب چه صد وجب»
 • "A penny saved is a penny earned." منسوب به فرانکلین
 • ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده‌است.»
  • مترادف: «قطره قطره است وانگهی دریا»
 • "A person is known by the company he keeps."
 • ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می‌شود»
  • مترادف فارسی: «تو اول بگو با کیان دوستی// پس‌آنگه بگویم که تو کیستی» سعدی
 • "A picture is worth a thousand words."
 • ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است»
  • مترادف فارسی: «زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن»
 • "A pot of milk is ruined by a drop of poison."
 • ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد»
  • مترادف فارسی: «یک بز گر همه گله را گر می‌کند»
 • "A rolling stone gathers no moss."
 • ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید»
  • مترادف فارسی: «که بر سنگ گردان نروید نبات» سعدی
 • "A sound mind in a sound body."
 • ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم»
  • اصل لاتینی: «mens sana in corpore sano»
  • مترادف فارسی: «عقل سالم در بدن سالم است»
 • منسوب به بنیامین فرانکلین "A stitch in time saves nine."
 • ترجمه: «یک بخیه بموقع، از نه بخیه (دیگر) جلوگیری می‌کند»
  • مترادف فارسی: «یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری می‌کند»
 • "All cats love fish but hate to get their paws wet."
 • ترجمه: «هر گربه‌ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است»
  • مترادف فارسی: «نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!»
 • "All flowers are not in one garland."
 • ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع گل‌ها را ندارد»
 • "All frills and no knickers."
 • ترجمه: «زینت فراوان، بدون شلوار»
  • مترادف فارسی: «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره»
 • "All good things come to an end."
 • ترجمه: «هرچیز خوبی به پایان می‌رسد»
 • "All hat and no cattle"
 • ترجمه: همه کلاه است، پیش‌بند وجود ندارد»
  • مترادف فارسی: «همه من هستند، هیچ‌کس نیم‌من نیست»
 • "All roads lead to Rome."
 • ترجمه: «همه راه‌ها به رم راه‌برند»
  • مترادف فارسی: «هرجا بری آسمون همین رنگه»
 • "All's fair in love and war."
 • ترجمه: «در عشق و جنگ، انجام هرکاری روا است»
  • معادل فارسی: «هدف وسیله را توجیه می‌کند»
 • "All's well that ends well."
 • ترجمه: «خوب چیزی است که پایانش خوش باشد»
  • مترادف فارسی: "شاهنامه آخرش خوش است"
  • متضاد فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج» مولوی
 • "All that glisters is not gold."
 • ترجمه: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»
  • مترادف فارسی: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»
  • مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست»
 • "All things come to he who waits."
 • ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد»
  • مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»
 • "All work and no play makes Jack a dull boy."
 • ترجمه: «هم‌اش کار بدون سرگرمی، جک را به بچه‌ای خل تبدیل می‌کند»
 • "An apple a day keeps the doctor away."
 • ترجمه: «خوردن یک‌عدد سیب در روز، شما را از مراجعه به دکتر بی‌نیاز می‌کند»
 • "An eye for an eye and a tooth for a tooth."
 • ترجمه: «چشم برای چشم و دندان برای دندان» انجیل عهد عتیق
  • مترادف: «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»
 • "Another man's poison is not necessarily yours."
 • ترجمه: «آنچه برای دیگران سم است، لزوماً برای تو سم نیست»
  • مترادف لاتینی: "One man's medicine is another man's poison."
  • ترجمه: (داروی یکی، کشنده دیگری است)
 • "An ounce of prevention is worth a pound of cure."
 • ترجمه: «یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است»
  • مترادف فارسی: «چرم را تا سگ نبرده باید حفظ کرد»
  • مترادف فارسی: «گوشت را نباید دم چنگ گربه گذاشت»
  • مترادف فارسی: "پیشگیری بهتر از درمان است"
 • "April showers bring May flowers."
 • ترجمه: «رگبار آوریل، باعث فراوانی گل در ماه مه است»
  • مترادف فارسی: "رنج امروز باعث آسایش فردا است"
 • "Ask and you shall receive."
 • ترجمه: «سؤال کن تا بیآبی»
  • مترادف فارسی: «پرسان پرسان می‌روند هندوستان»
 • "Ask me no questions, I'll tell you no lies."
 • ترجمه: «از من نپرس تا به تو دروغ نگویم»
 • "Ask no questions and hear no lies."
 • ترجمه: «نپرس تا دروغ نشنوی»
 • "As you make your bed, so you must lie in it."
 • ترجمه: «رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی»
  • مترادف فارسی: «آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته»
  • مشابه فارسی: «خودکرده را تدبیر نیست»
  • مترادف فارسی: «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»
 • "As you sow, so shall you reap."
 • ترجمه: «چوکاشتی باید بدروی»
  • مترادف فارسی: «چو جو کاشتی، جو حاصل آید»
  • مترادف فارسی: «هرچه بکاری، همان بدروی»
 • "A watched kettle (pot) never boils."
 • ترجمه: «کتری که موظب‌اش باشی هرگز نمی‌جوشد»
  • مشابه فارسی: «اگر خودم بالای سرش بودم پسر می‌زایید»
 • "A woman's work is never done."
 • ترجمه: «کار زن پایان‌پذیر نیست»
  • مترادف فارسی: «کار دختر نکردنش بهتر.»
  • بیتی از شعر: "A man may work from sun to sun, but a woman's work is never done"
  • ترجمه: (مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل‌بنداست// زن همیشه به کارِ خانه خویش چست و چالاک در جهداست»
  • مترادف فارسی: «کار کدبانو (کار منزل) تمام‌شدنی نیست»
 • "A woman needs a man like a fish needs a bicycle."
 • ترجمه: «یک زن به مرد همان‌قدر محتاج است که یک ماهی به دوچرخه» (طنز)
 • "A word to the wise is enough" (or "sufficient.")
 • ترجمه: «کلمه‌ای به دانا کفایت کند»
  • اصل لاتینی: «Verbum sapienti saepet.»
  • مترادف فارسی: «در خانه اگر کس است یک حرف بس است»
 • "A word spoken is past recalling."
 • ترجمه: «جمله‌ای که گفته شد قابل بازگشت نیست»
  • متراف فارسی: «تیری که رها شد به چله بازنگردد»
 • " «Barking dogs seldom bite."
 • ترجمه: «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد»
 • مترادف فارسی: «سگ لاینده، گیرنده نباشد»
 • مترادف فارسی: "سگی که واق واق می‌کنه، گاز نمی گیره"
 • مترادف فارسی: "از آن نترس که‌های و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد"
 • "Be careful what you wish for, you might just get it."
 • ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود»
 • مترادف فارسی: هرچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران بپسند»
 • مترادف فارسی: "چاه کن همیشه جاش ته چاست"
 • "Beauty is in the eye of the beholder."
 • ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
 • مترادف فارسی: «علف به دهن بزی باید شیرین بیاد»
 • مترادف فارسی: "هرکسی یه عقیده‌ای داره" یا "عقیده هرکس برای خودش محترمه"
 • "Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."
 • ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند»
 • مترادف فارسی: "سیرت آدم باید نیکو باشه، نه صورتش".
 • "Beauty may open doors but only virtue enters."
 • ترجمه: «زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند»
 • "Beer before liquor, you'll never be sicker, but liquor before beer and you're in the clear."
 • ترجمه: «آبجو پیش از لیکور سالم نیست، اما لیکور پیش از آبجو سرحال‌آورنده است»
 • "Beggars can't be choosers."
 • ترجمه: «گدا، انتخاب‌کننده نیست»
 • مترادف فارسی: "دندان اسب پیش‌کشی را نمی‌شمرند!"
 • "Better be alone than in bad company."
 • ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است»
 • مترادف فارسی: «دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد»
 • "Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."
 • ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود»
 • مترادف فارسی: پستهٔ بی مغز چون لب واکند رسوا شود
 • مترادف فارسی: "تا مرد سخن نگفته باشد//عيب و هنرش نهفته باشد"
 • "Better late than never."
 • ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»
 • مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»
 • "Better safe than sorry."
 • ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»
 • مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»
 • مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی
 • "Better the devil you know than the devil you don't."
 • ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است»
 • مترادف فارسی: "فعلا نقد را بچسب، نسیه را کی دیده!"
 • "Birds of a feather flock together."
 • ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز می‌کنند»
 • مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»
 • "Bitter pills may have blessed effects."
 • ترجمه: «داروی تلخ شفابخش‌تر است»
 • "Blood is thicker than water."
 • ترجمه: «خون از آب غلیظ‌تر است»
 • مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش»
 • مترادف فارسی: "چراغی را که به خانه رواست، به مسجد حرام است"
 • "Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)

ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقل‌قولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد»

مترادف فارسی: خون به ناحق ریخته پایمال نمی‌شود.

 • "Boys will be boys." A Latin proverb
 • ترجمه: «پسربچه، پسربچه خواهد بود»
 • اصل لاتینی: «Sunt pueri pueri, pueri puerilia»
 • ترجمه: «پسربچه، پسربچه است و می‌خواهد بازی‌های پسرانه کند»
 • "Brain is better than brawn."
 • ترجمه: «عقل، بهتر از زور بازو است»
 • "Bread is the staff of life."
 • ترجمه: «نان، قوت زندگی است»
 • مترادف فارسی: "شکم نباشه، هیچی نیست"
 • مترادف فارسی: "شکم از همه چیز مهم‌تره"
 • "Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."
 • ترجمه: «صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل یک فقیر»
 • مترادف فارسی: «صبحانه را تنها، ناهار را با دوستان و شام را با دشمنت صرف کن»
 • "Butter is gold in the morning, silver at noon, lead at night."
 • ترجمه: «کره در صبح مانند طلا، در ظهر مانند نقره، در شب مثل سرب است»

[ویرایش]

 • "Chance favors the prepared mind."
 • ترجمه: «بخت به یاری اندیشه‌های پیشرو وارد میدان می‌شود.» لویی پاستور
 • "Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider."
 • ترجمه: «از نوشیدن شراب سیب روی آبجو هرگز نترس؛ اما نوشیدن آبجو روی شراب سیب سوارکار بدی از تو می‌سازد.»
 • "Close but no cigar."
 • ترجمه: «نزدیک بود، اما صحیح نبود»
  • مترادف فارسی: "خوب گفتی، ولی نه آنچه باید می‌گفتی".
 • "Close only counts in horseshoes and hand-grenades."
 • "Clothes make(th) the man."
 • ترجمه: «احترام مرد به لباس است.»
  • مترادف فارسی: «آستین نو پلو بخور!»
 • "Clothes don't make the man."
 • ترجمه: «احترام مرد به لباس نیست.»
  • مترادف فارسی: «آدم را به جامه نشناسند»
  • تمثیل: «لباس طریقت به تقوا بود// نه در جبه و دلق و خضرا بود»
  • تمثیل: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» سعدی
 • "Common sense ain't common."
 • ترجمه: «همه‌گان از شعور برخوردار نیستند.» ولتر
 • "Cowards die many times, but a brave man only dies once."
 • ترجمه: «آدم ترسو چندین بار می‌میرد، اما آدم شجاع فقط یکبار.»
  • مترادف فارسی: «ترسو مرد»
  • مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است»
 • "Cross the stream where it is the shallowest."
 • ترجمه: «از کم‌عمق‌ترین محل رودخانه گذر کن!»
  • مترادف فارسی: «بی‌گدار به آب نزن!»
 • "Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back"
 • ترجمه: «کنجکاوی باعث مرگ گربه است، رضامندی زندگی دوباره به او می‌بخشد.»
  • مترادف فارسی: "فضولی موقوف!"
  • تمثیل: "فضول را بردند جهنم، گفت هیزمش تره".
 • "Cut your coat according to your cloth."
 • ترجمه: «جامه خود را به اندازه پارچه‌ات بدوز!»
  • مترادف فارسی: «پا را به اندازه گلیم خود دراز کن!»
 • "Charity begins at home."
  • مترادف فارسی: "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!"
 • "Delays are dangerous."
 • ترجمه: تأخیر خطرناک است.
  • تمثیل: کار امروز را به فردا مَیَفکَن.
 • "Desperate diseases must have desperate cures."
 • Similar to "Desperate times call for desperate measures."
 • "Desperate diseases must have desperate remedies."
 • "Desperate times call for desperate measures."
 • "Different sores must have different salves."
 • "Different strokes for different folks."
 • ترجمه: افرادِ مختلف با ضربه‌های مختلفی روی بومِ نقاشی قلم‌زنی می‌کنند.
  • ضرب‌المثلِ نزدیکِ فارسی: هر کسی را بهرِ کاری ساختند.
 • "Diseases come on horseback, but steal away on foot"
 • "Do as you would be done by"
 • "Do unto others as you would have done to you"
 • ترجمه: "آنطور با دیگران رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند"
  • مترادف فارسی: "آنچه را برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند".
 • "Doctors make the worst patients."
 • "Don't bite the hand that feeds you."
 • ترجمه: دستی که لقمه‌ها را به دهانت می‌رساند تا بخوری را گاز نگیر!
  • ضرب‌المثلِ مشابهِ فارسی: دستت را تا آرنج می‌کنی توی عسل، می‌گذاری دهنِ یارو، باز هم گاز می‌گیرد.
  • مترادفِ فارسی: نمک‌نشناس نباش!
  • مترادفِ فارسی: نمک می‌خورد نمک‌دان می‌شکند.
 • "Don't burn your bridges before they're crossed."
 • "Don't burn your bridges behind you."
 • ترجمه: پل‌های پشت سرت را خراب نکن
 • "Don't change horses in midstream."
  • مترادف فارسی: وسط دعوا نرخ تعیین نکن
 • "Don't count your chickens before they're hatched."
  • مترادف فارسی: "جوجه را آخر پاییز می‌شمارند"
 • "Don't cross a bridge until you come to it."
  • مترادف فارسی: "چو فردا رسد فکر فردا کنیم"
 • "Don't cry over split milk.
 • ترجمه: "برای شیر ریخته گریه نکن."
  • مترادف فارسی: "حسرت روغن ریخته را مخور."
  • مترادف فارسی: "آب ریخته جمع شدنی نیست."
 • "Don't cut off your nose to spite your face."
 • "Don't have too many irons in the fire."
 • "Don't make a mountain out of a molehill."
  • مترادف فارسی: "از کاه، کوه نساز"
 • "Don't mend what ain't broken."
 • "Don't polish his apple."
 • ترجمه: تملقش را نده
  • معنی: چاپلوسی نکن
 • "Don't put all your eggs in one basket."
 • ترجمه: همهٔ تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار
  • معنی: همهٔ دارایی‌ات را روی یک چیز سرمایه‌گذاری نکن
 • "Don't put the cart before the horse."
 • ترجمه: "اسب رو پشت گاری نبند"
  • مترادف فارسی: "سرنا از ته نمی‌زنند"
  • مترادف فارسی: "سرنا را از سر گشادش نمی‌زنند"
 • "Don't shut the barn door after the horse is gone."
 • "Don't shut the gate after the horse has bolted."
 • "Don't spit into the wind."
 • ترجمه: "باد که می‌وزد تف نکن"
  • مترادف فارسی: "مثل تف سربالا میمونه"
 • "Don't take the bait."
 • ترجمه: به قلابِ طعمه‌ی ماهی‌گیر تن نده.
  • مترادفِ روان‌تر فارسی: با طنابِ آن‌ها به چاه نیفت.
 • "Don't throw out the baby with the bathwater."
 • "Doubt is the beginning, not the end, of wisdom."

ترجمه: شک کردن شروع فرزانگی است نه پایان آن.
مشابه: شک کاروان‌سرای خوبی است، منزل‌گاه خوبی نیست.
شک منزل عبور است نه منزل سکون

 • "Do or die
 • ترجمه: "انجام بده یا بمیر"
 • «Eagles don’t catch flies.»
 • ترجمه: شاهین حشره شکار نمیکنه.
 • "Early bird gets the worm."
 • مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی»
** Corollary, cynical: "Early worm gets the bird."
 • "Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise."
  • Corollary, cynical: Early to rise and early to bed makes a man healthy, wealthy and dead, attributed to Terry Pratchett
 • "Eat to live, don't live to eat."
 • ترجمه: بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن.
 • "Eat when you're hungry, and drink when you're dry."
 • "East or West, home is best."

معادل فارسی: هیچ‌جا [مثل] خونهٔ آدم نمی‌شه.

 • "Education is a subversive activity."
 • "Empty barrels make the most sound."

Similar to "Empty vessels make the most noise."

Possible interpretation: The person who has nothing to say, often speaks most.

ترجمه: بشکه‌های خالی صدای‌شان بلندتر است.
معادل فارسی: طبل هرچه توخالی‌تر صدایش بلندتر.

 • "Even a blind squirrel finds a nut once in a while."
 • "Even a worm will turn."
 • "Even a broken clock is right twice a day."
 • "Every cloud has a silver lining."
 • "Every day is a new beginning."هر روز یک شروع دوباره است.
 • "Every disease will have its course."
 • "Every dog has its day."
 • "Every man has a price."هر کسی یه قیمتی داره.
 • "Every rule has its exception."
 • "Everything comes to him who waits."

مثل فارسی: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
معادل قرآنی: اِنَّ الله مَعَ الصابرین -> همانا خدا با صابرین است.

 • "Every why has a wherefore."


 • "Faith will move mountains."
 • ترجمه: ایمان کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند.
 • "Faint heart ne'er won fair lady."
 • "Familiarity breeds contempt."
 • ترجمه: قرابت، حرمت را از بین می‌برد.
 • "Fine feathers make fine birds."
 • "Fine words butter no parsnips."
 • "First come, first served."
 • "First deserve then desire."
 • "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me."
 • "Fools rush in where angels fear to tread."
 • "Forbidden fruit is the sweetest."

Possibly based on the biblical story of Adam and Eve

 • "Forewarned is forearmed."
 • "Fresh pork and new wine kill a man before his time."
 • "Fretting cares make grey hairs."
 • "Friend to all is a friend to none."
 • "Friend in need is a friend indeed n
 • معادل فارسی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان‌حالی و درماندگی
 • "Garbage in, garbage out."
 • "Give and take is fair play."
 • "Give a dog a bad name and hang him."
 • "Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime."
 • ترجمه:اگر به کسی یه ماهی بدهی یک روز سیرش کرده‌ای، اگه به او ماهی‌گیری یاد بدهی یک عمر سیرش کرده‌ای.
 • Corollary, humorous: "Give a man a fire and he's warm for a day; set him on fire and he's warm for the rest of his life", attributed to Terry Pratchett, Jingo. Also, "Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will sit in a boat and drink beer all day."
 • "Give the Devil his due."
 • "God blesses a drunk."
 • "God cures and the physician takes the fee."
 • "Good eating deserves good drinking."
 • "Good fences make good neighbors."
 • ترجمه: حصار خوب، همسایه‌تو خوب می‌کنه.
 • مشابه در فارسی: مواظب مالت باش همسایه‌تو دزد نکن.
 • "Good men are scarce."
 • "Good wine needs no bush."
 • "Great minds think alike, but fools seldom differ."
 • "Great oaks from little acorns grow."
 • "Greed loses what it has gained."
 • ترجمه: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.


 • ترجمه: نصف نان بهتر از هیچی.
 • معادل: کاچی به از هیچی
 • مترادف: چراغ موشی بِه زِ خاموشی
 • "Handsome is as handsome does."
 • "Hang a thief when he's young, and he'll no' steal when he's old."
 • "Happy wife, happy life."
 • "Hard cases make bad law."
 • "Hard words break no bones."
 • "Haste makes waste."
 • ترجمه: عجله باعث اتلاف می‌شود.
 • معادل فارسی: عجله کار شیطان است.
 • معادل فارسی: آدم عجول [دست‌پاچه] کار را دوبار می‌کند.
 • "Hawks will not pick out hawks' eyes."
 • ترجمه: شاهین چشم شاهین را درنمی‌آورد.
 • معادل فارس: چاقو دستهٔ خود را نمی‌بُرَد.
 • "Health is better than wealth."
 • ترجمه: سلامتی بهتر از توانگری است.
 • "Heaven hath no rage like love to hatred turned, Nor Hell a fury like a woman scorned."
  • From The Mourning Bride, act i, scene i, by William Congreve.
 • "Heaven protects children, sailors and drunken men."
 • "Hell hath no fury like a woman scorned."
  • Paraphrased from The Mourning Bride, act i, scene i, by William Congreve.
 • "Help a lame dog over a stile."
 • "He that lives too fast, goes to his grave too soon."
 • "He that will steal an egg will steal an ox."
 • ترجمه: کسی که تخم‌مرغ می‌دزدد، در آینده گاو نر خواهد دزدید.
 • معادل فارسی: تخم‌مرغ‌دزد شتردزد می‌شود.
 • "He who hesitates is lost."
 • ترجمه: کسی که تردید می‌کند، می‌بازد.
 • "He who laughs last laughs best."
 • "He who laughs last laughs longest."
Corollary, cynical: "He who laughs last didn't get the joke."
 • "He who lives by the sword shall die by the sword."
 • ترجمه: کسی که با شمشیر زندگی می‌کند با شمشیر می‌میرد.
 • معادل فارسی: چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی.
 • "He who pays the piper calls the tune."
  • To be able to control the details of a situation by virtue of being the one who bears the cost or provides for others.
 • "He who sleeps forgets his hunger."
 • "He's all hat and no cattle."
  • Purely bluster and no substance.
 • "Hindsight is 20/20."
 • "His bark is worse than his bite."
 • ترجمه: واق واق کردنش بدتر از گاز گرفتنش است.
 • "History repeats itself."
 • "Home is where the heart is." هر جا که دل می‌رود، پای می‌رود.
 • "Home is where you hang your hat."
 • "Honesty is the best policy."
 • "Honey catches more flies than vinegar."
 • "Hope for the best, expect the worst."
  • Alternate version: "Pray for the best, prepare for the worst."
 • "Hunger is the best spice."
 • "Hunger is the best sauce."
 • "Hunger makes good kitchen."


 • "If at first you don't succeed, try, try again."
 • "If at first you don't succeed, redefine success"
 • ".If at first you don't succeed, give up skydiving"
 • "If at first you don't succeed, well, you're about average"
 • "If a thing is worth doing, it's worth doing well."
 • "If mama ain't happy, ain't nobody happy."
 • ترجمه: اگر مامان خوش‌حال نباشه، هیچ‌کس خوش‌حال نیست.
 • "If the cap fits, wear it."
 • "If the shoe fits, wear it."
 • "If wishes were horses, beggars would ride."
 • "If you buy cheaply, you pay dearly."
 • "If you can't beat them, join them."
 • "If you can't be good, be careful."
 • "If you can't take the heat, get out of the kitchen."
 • "If you keep your mouth shut, you won't put your foot in it."
 • "If you want a thing done well, do it yourself."
 • "If you're in a hole, stop digging."
 • "In for a penny, in for a pound."
  • Alternate version: "In for a dime, in for a dollar."
 • "In the land of the blind, the one-eyed man is king."
 • "In the end, a man's motives are second to his accomplishments."
 • "It's a good horse that never stumbles."
 • "It never rains, but it pours."
 • ترجمه: هیچ وقت باران نمی‌آید، اما [اگر بیاید] بسیار می‌بارد.
مترادف فارسی: چون بد آید هر چه آید بد شود.
 • "It's a long lane that has no turning."
 • "It's an ill wind that blows no good."
 • "It's better to give than to receive."
 • "It's better to have loved and lost than never to have loved at all."
 • "It's easy to be wise after the event."
 • ترجمه: بعد از حادثه زرنگ بودن آسان است.
مترادف فارسی: معما چو حل گشت آسان شود.
 • "It's never too late to mend."
 • ترجمه: هیچ‌وقت برای جبران، تعمیر و مرمت کردن دیر نیست.
مترادف فارسی: ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است.
 • "It's not over till it's over."
  • or, "It ain't over till it's over."
 • "It's no use crying over spilt milk."
 • "It's often a person's mouth broke their nose."
 • "It's the early bird that gets the worm."
 • "It's the empty can that makes the most noise."
 • "It's the squeaky wheel that gets the grease."
 • "It pays to pay attention."
 • "It takes all sorts to make a world."
 • "It takes two to make a quarrel."
 • "It takes two to tango."
 همه کسانی که درگیر هستند، مقصرند.
 • "It takes two to lie, one to lie and one to listen."
 • "I would sooner die than lie." مردن را به دروغ گفتن ترجیح می‌دهم.


 • "Jack is as good as his master."
 • "Jack of all trades, master of none." معادل فارسی: همه‌کارهٔ هیچ‌کاره.
 • "Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today."
 • "Jove but laughs at lover's perjury."
 • "Judge not, that ye be not judged." معادل فارسی: منع نکن تا سر خودت نیاد.منع پشت دره.


 • "Keep a thing seven years and you will always find a use for it." هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید.
 • "Keep no more cats that catch mice."
 • "Kill two birds with one stone." با یک تیر دو نشان زدن!
  • Possible Interpretation: Refers to doing two things at once, or multi-tasking.
  • Possible Interpretation: Accomplishing two things with a single action.
 • "Knock and the door will be opened unto you."


 • "Laughter is the best medicine." معادل فارسی: خنده بر هر درد بی‌درمان دواست.
 • "Laughter is the shortest distance between two people."
 • "Learn to walk before you run." معادل فارسی: غوره نشده، می‌خواد مَویز شه.
 • "Let he who is without sin cast the first stone."
 • "Let sleeping dogs lie." (Cf. Agatha Christie's Sleeping Murder.)
 • "Lie down with dogs, wake up with fleas."
 • ترجمه: کنار سگ‌ها بخوابی، صبح با شپش بلند می‌شوی.
مترادف فارسی: پسر نوح با بَدان بنشست خاندان نبوّتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند پیِ نیکان گرفت و مردم شد
 • "Like cures like."
  • Not necessarily true or approved by the Food and Drugs Administration.
 • "Like father like son."از همان پدر، همین پسر، پسر کاو ندارد نشان از پدر
 • "Like water off a duck's back."
 • "Little by little and bit by bit."قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
 • "Little enemies and little wounds must not be despised."
 • "Liquor before beer and you're in the clear. Beer before liquor and you'll never be sicker."
 • "Long absent, soon forgotten." از دل برود هر آن که از دیده برفت.
 • "Look after the pennies and the pounds will look after themselves."
 • "Look before you leap."اول چاه را بکن، بعد منار را بدزد.
 • "Love is blind." عشق کور است.


measure for measure by William Shakespeare

 • "Make hay while the sun shines."
ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
 • ترجمه: تا آفتاب است علف را خشک کن.
مترادف فارسی: تا تنور گرم است باید نان را چسباند.
 • "Make love not war."
 • ترجمه: عشق بورز، نجنگ.
مترادف فارسی: تا توانی دلی به دست آور دل‌شکستن هنر نمی‌باشد.
 • "Man with four balls can't walk."
  • Reference to baseball and its anatomical incorrectness.
 • "Many hands make light work."
 • "Many a little make a mickle"
 • ترجمه: تعداد زیادی کم، مقدار زیادی را می‌سازند.
معادل فارسی: قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
 • "Misery loves company."
 • "Money for old rope."
  • In the days of wooden-hulled sailing ships, ropes that were worn could be sold for use as calking (pressed between the planks and often covered with tar to prevent seepage), or as filling for fenders, and so the ship's owner was paid even for old rope. These days, we also call this a freebie.
 • "Money makes the mare go."
 • "Money makes the world go around."
 • "Money talks."
  • Possible Interpretation: Here "talks" means "carries weight," in the sense that it is influential.
 • "Money talks, bullshit walks."
 • "More haste, less speed."
 • ترجمه: عجلهٔ بیش‌تر سرعت کم‌تر.
مترادف فارسی: عجله کار شیطان است.
مترادف فارسی: ره‌رو انست که آهسته و پیوست رَوَد.
 • "Nature abhors a vacuum."
 • "Nature, time, and patience are three great physicians."
 • "Necessity is the mother of all invention." نیاز مادر اختراع است.
 • "Ne'er cast a clout till May be out."
 • "Never, Never... allow anyone to persuade you to suspend your common sense."
 • "Never put off till (until) tomorrow what you can do today."
 • مترادف فارسی: کار امروز به فردا مَیفکن.
 • "Never do today what you can put off till (until) tomorrow ."
  • "It was probably a waste of time anyway."
 • "Never trouble trouble until trouble troubles you."
 • "New brooms sweep clear."
 • "New broom sweeps clean."
 • "Noblesse oblige."
  • French expression: To be a member of the nobility carries obligations to care for the lower classes.
 • "No cows, no cares."
 • "No gain without pain."

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

 • "No man can serve two masters."
 • "No man is content with his lot."
 • "No news is good news."

بی‌خبری خوش خبریست

 • "No pain, no gain."

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

 • "No pain, no injury."
 • "No time to waste like the present."
 • "Nor pot to piss in." (variant of "neither a pot to piss in nor a window to throw it out.")
 • "Nothing ventured, nothing gained."
 • "Nothing succeeds like success."
 • "No News Is Good News."

بی‌خبری خوش خبری است.[۲]


 • "Once bitten, twice shy." مارگزیده از ریسمون سیاه‌وسفید می‌ترسه
 • "One doctor makes work for another."
 • "One good turn deserves another."
 • "Out of sight, out of mind." از دل برود هر آن که از دیده برفت
 • "Out of the frying pan and into the fire." از چاله درآمدن و در چاه افتادن


 • "Paddle your own canoe."

آدم باید دستش را به زانوی خودش بگیرد یاعلی بگوید

معنی: اتکای به نفس داشتن و قطع امید کردن از دیگران

 • "Pain is only weakness leaving the body."
 • "Patience is a virtue."
 • "Penny wise, pound foolish."
 • "People who live in glass houses shouldn't throw stones."
 • ترجمه: کسی که در خانهٔ شیشه‌ای زندگی می‌کند نباید سنگ پرت کند.
مترادف فارسی: کسی که بار شیشه دارد به دیوانه [دیگران] سنگ نمی‌زند.
 • "Power corrupts; absolute power corrupts absolutely."
 • "Practice makes perfect."
 • مترادف فارسی: کار نیکو کردن از پر کردن است.
مترادف فارسی: کارکن تا استاد شوی.
 • "Pray to God, but row towards the shore."
 • "Prevention is better than cure."
 • ترجمه: پیش‌گیری بهتر از درمان است.
مترادف فارسی: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
 • "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall."
 • "Penny saved is a penny earned."
 • ترجمه: یک پنی پس‌انداز کنی مثل این است که یک پنی درآورده‌ای (به‌دست آورده‌ای).
مترادف فارسی: قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
 • "Pudding before praise."
 • "Procrastination is the thief of time."
 • "Put your faith in God, but keep your powder dry."
  • Refers to gunpowder; in the early days of firearms, powder was loaded into the gun before each shot. Wet powder won't fire.


 • "Rats desert a sinking ship."
 • "Red sky at night: shepherd's delight. Red sky in the morning: shepherd's warning."
  • Alternative: "Red sky at night: sailor's delight. Red sky in the morning: sailor take warning."
 • "Rome wasn't built in a day."
 • ترجمه: روم یک روزه ساخته نشد
مترادف فارسی: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم [سازی].
 • "Rules are made to be broken."


 • "Say it ain't so."
 • "Seek and ye shall find."
 • "Sex is like war, both are exciting but neither informative."
 • ترجمه: سکس و جنگ مثل هستند، هردو جذابند و هیچ‌کدام آموزنده نیستند.
 • "Smile, and the world smiles with you. Cry, and you cry alone."
 • ترجمه: وقتی می‌خندی همهٔ دنیا باهات می‌خندن، وقتی گریه می‌کنی تنهایی.
مترادف فارسی: تا پول‌داری رفیقتم
قربانِ [عاشق] بندِ کیفتم
 • "Starve a fever, feed a cold."
 • "Still waters are the deepest."
 • ترجمه: آب‌های ساکن عمیق‌ترند.
مترادف فارسی: آب هرچه عمیق‌تر، آرام‌تر. / درخت هرچه پربارتر، سربه‌زیرتر.
 • "Stretch your arm no further than your sleeve will rich."
  • Possible Interpretation: Quiet people are often thoughtful.
 • "Still waters run deep." از اون نترس که‌های و هو داره [از اون بترس که سر به تو داره]
 • "Strike while the iron is hot."
 • ترجمه: آهن را تا گَرْم است باید کوبید.
مترادف فارسی: تا تنور گرم است باید نان را چسباند.
  • Seize the moment. Take the opportunity now; don't waste it. دم غنیمت است.


 • "Talk is cheap." حرف که باد هواست.
 • "Talk of the devil - and the devil appears."
 • ترجمه: حرف شیطان را بزن او ظاهر می‌شود.
مترادف فارسی: مثل جن می‌ماند اسمش را می‌برند می‌آید.
مترادف فارسی: مویش را آتش بزنی ظاهر می‌شود.
مترادف فارسی: «الآن ذکر خیرت بود.»
مترادف فارسی: «داشتیم حرف‌تو می‌زدیم.»
 • "The best things in life are free."
 • "The coat makes the man."
 • "The cure is worse than the disease."
 • "The early bird gets the worm."سحرخیز باش تا کامروا شوی.
 • "The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese."
 • "The end justifies the means." هدفْ وسیله را توجیه می‌کند.
 • "The first step to health is to know that we are sick."
 • "The grass is always greener on the other side of the fence." مرغ همسایه غازئه.
 • "The head and feet keep warm, the rest will take no harm."
 • "The more things change, the more they stay the same."
 • "The more better the best." هر چه بیشتر، بهتر
  • Possible Interpretation: One is never content with what one has. When one satisfies a want, it merely makes one aware of another. And so it goes on.
 • "The only stupid question is the one that is not asked."
 • "The opera ain't over until the fat lady sings."
 • "The pen is mightier than the sword." قلم از شمشیر قوی‌تر است.
 • "The pitcher goes so often to the well that it comes home broken at last."
 • "The pot calls the kettle black."
 • مترادف فارسی: دیگ به دیگ میگه روت سیاه
 • "The proof of the pudding is in the eating."
 • "The road to hell is paved with good intentions."
  • Earlier variants of this proverb are recorded as "Hell is paved with good intentions." recorded as early as 1670, and an even earlier variant by Saint Bernard of Clairvaux "Hell is full of good intentions or desires."
 • "The spirit is willing but the flesh is weak." حال‌ش نیست.
 • "The squeaky wheel gets the grease."
 • "The sooner the better." هرجه زودتر، بهتر
 • "The start of a journey should never be mistaken for success." قدم اوّلْ قدم آخر نیست.
 • "The third time someone tries to put a saddle on you, you should admit you're a horse."
 • "The value of ANYTHING is determined by the agreement of only two people.
 • "The wish is father to the thought."
 • "There are no small parts, only small actors."
 • "There are too many chiefs and not enough Indians."
 • "There's always a calm before a storm." آرامشِ قبل از توفان
 • "There's always a deep breath before a plunge."
 • "There's many a slip 'twixt the cup and the lip."
 • "There's more than one way to skin a cat."
 • "There's no accounting for taste." سلیقه دلیل نمی‌خواد.
  • From the Latin, de gustibus non est disputandum.
 • "There's no arguing with the barrel of a gun."
 • "There's no time like the present."
 • "Think before you speak." سخن را سنجیده بزن
 • "Those who live in glass houses shouldn't throw stones."
 • "Time flies when you're having a good time." خوش بگذره، زود می‌گذره.
 • "Time is money." وقت طلاست!
 • "This too, shall pass." این نیز بگذرد!
 • "To each his own." عیسی به دینش، موسی به دینش
 • "To err is human; to forgive is divine." انسانْ جایزالخطاست.
 • "To kill two birds with one stone." با یک تیر دو نشان زدن!
 • "Tomorrow is another day." فردا هم روز خداست!
 • "Too many cooks spoil the broth." آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شه یا بی نمک!
 • "Too little; too late."
 • "Trouble shared is trouble halved."
 • "Truth is stranger than fiction."
 • "Two's company, three's a crowd."
 • "Two heads are better than one." دو تا فکر به‌تر از یکی‌ئه.
 • "Two in the pink, One in the stink."
 • "Two things prolong your life: A quiet heart and a loving wife."
 • "Two wrongs don't make a right."
 • "Treat them mean, keep them keen."


 • "Up a creek without a paddle."
  • Alternative version: "Up shit creek without a paddle."


 • "Variety is the spice of life." تنوع چاشنی زندگی است


 • "Waste not, want not."
 • "We all make mistakes." انسان جایز الخطاست.
 • "We are all in this together."
 • "We must take the bad with the good."
 • "What doesn't kill you, makes you stronger."آنچه تو را نکشد، قویترت می‌کند.
 • "What goes around comes around." از هر دست بدی، از همون دست می‌گیری.
  • You will eventually have to face the consequences of your actions towards others as people tend to behave toward you as you have behaved toward others.
 • "What's sauce for the goose is sauce for the gander."
  • Possible Interpretation: If something is good for one person, it is good for everyone;
  • Alternative: "What's good for the goose is good for the gander."
 • "When in Rome do as the Romans do." خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش! / اقلیت تابع اکثریت!
 • "When the cat's away, the mice will play."چشم خورشید چو پنهان شود، شب‌پره بازیگر میدان شود
 • "When the going gets tough, the tough get going."
 • "When you hear hoofbeats, think horses, not zebras."
 • "Where one door shuts, another opens." خدا گر ز حکمت ببندد دری گشاید ز رحمت در دیگری
 • "Where there's a will there's a way."خواستن توانستن است!
 • "While the cat is away, the mice will play."
 • "While there's life, there's hope."
 • "Whiskey on beer, never fear. Beer on whiskey, mighty risky."
 • "Who keeps company with the wolves, will learn to howl."
 • "Whom we love best, to them we can say the least."
 • "Why have a dog and bark yourself?"
  • Asked of a leader who performs the work himself instead of distributing equally amongst his workers or subordinates. خواهان رهبری باش که کارها را خود انجام می‌دهد به جای آنکه می‌خواهد میان کارگران و زیر دستان تساوی بر قرار کند.
 • "Why pay for the cow when the milk is free?"
  • Why make a commitment when the benefits are available without the obligation? Commonly applied to sexual favors where "paying for the cow" refers to (a promise of) marriage.
 • "Wide ears and short tongue are the best." آدمی را دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو بشنو و یک بگو/ کم گوی و گزیده گوی چون دُر [...]
 • "Winners never cheat and cheaters never win." برنده هیچوقت تقلّب نمی کنه و متقلّب هیچوقت برنده نمیشه. مترادف فارسی:بار کج به منزل نمی‌رسد!
 • "Without sleep, no health."
 • Worrying is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do but it doesn't get you anywhere


"You are responsible for you."
 • ترجمه: "تو مسئول خودت هستی"
  • معادل فارسی: "هر کسی رو تو گور خودش میذارند"
"You can catch more flies with honey than with vinegar."
 • ترجمه: "با عسل بهتر میتونی حشره بگبره تا با سرکه"
  • مترادف فارسی: "زبون نرم مار رو از سوراخش میکشونه بیرون"
"You can lead (take) a horse to water but you can't make it drink."
 • See also Dorothy Parker: "You can lead a horticulture, but you cannot make her think."
 • ترجمه: "میتونی اسب رو ببری دم آب اما نمیتونی وادارش کنی که بخورش"
"You can't have it both ways."
 • "You can't have your cake and eat it too."
  • Possible Interpretation: You cannot enjoy two mutually-exclusive benefits of the same situation.
 • ترجمه: "نمیتونی دوتاش رو بخوای - نمیتونی هم کیکت رو بخوری هم نگهش داری"
  • مترادف فارسی: "هم خر و میخوای هم خرما؟"
"You can't judge a book by its cover."
 • ترجمه: "از روی جلد کتاب نمیشه دربارهٔ اون قضات کرد"
  • مترادف فارسی: "نمیشه از روی ظاهر آدما قضاوت کرد"
"You can't make an omelette without breaking eggs."
 • ترجمه: "بدون شکستن تخم مرغ نمیشه املت درست کرد"
"You can't make a silk purse out of a sow's ear."
 • ترجمه: "از گوش یه خوک نمیتونی یه کیف ابریشمی درست کنی"
"You can't milk a cow with your hands in your pants."
 • ترجمه: "نمیشه با دستی که تو جیبته گاو رو بدوشی"
"You can't run with the hare and hunt with the hounds."
 • ترجمه: "نمیشه هم با خرگوش دوید و هم با سگ شکاری شکار کرد"
  • تمثیل: "شریک دزد و رفیق قافله."
  • تمثیل: "با گرگ دنبه می‌خورد و با چوپان گریه می‌کند."
"You can't teach an old dog new tricks.
 • ترجمه: "نمیشه به یه سگ پیر شیرینکاری یاد داد"

مترادف فارسی: "نرود میخ آهنین در سنگ".

"You can't teach grandma to suck eggs."
  • مترادف فارسی: "جلوی قاضی و معلق بازی!"
"You have to crawl before you can walk.
 • ترجمه: "قبل از اینکه بتونی راه بری حتما باید بخزی"
"You'll always miss 100% of the [basketball] shots you don't take."
 • ترجمه: "همیشه ۱۰۰ درصد توپای پرتابی خودت رو که پرتاب نکردی گل نمیشه"
"You need to bait the hook to catch the fish."
 • ترجمه: "برای شکار ماهی حتما باید سر قلاب طعمه بزاری"
"You never know what you've got till it's gone."
 • ترجمه: "هیچ وقت نمیدونی چی داری مگه زمانی که از دستش بدی"
"You scratch my back and I'll scratch yours."
 • ترجمه: "پشتم رو خاروندی، پشتت رو خاروندم."

مترادف فارسی: "چیزی که عوض داره، گله نداره"

"You will not rise to the occasion, you will default to the level of your training" "You lose some... and you win some... and some you don't even bother to play".
 • ترجمه: "یه چیزیایی رو می‌بری یه چیزایی رو هم می‌بازی، یه چیزایی رو هم اصلاً زحمت بازی کردنش رو به خودت نمیدی."
  • معادل فارسی: "بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره".
"You can't grease a "pig" so many times that he can't be greased one more time."
 • ترجمه: "به یه خوک که قبلا روغنی شده دیگه نمیتونی روغن بمالی"


 1. American Eng proverbs
 2. American English Proverbs