خروس

از ویکی‌گفتاورد
«پای خروست را ببند مرغ همسایه را هیز نخوان.»

خروس، نرینه ماکیان، خروس‌ها پرندگانی از خاندان ماکیانند که هیکلی زورمند و یال و پرهایی زیبا دارند. اصل این پرنده ازکشورهای گرمسیری است ولی امروز به صورت پرنده اهلی به تعداد زیاد در همهٔ نقاط عالم یافت می‌شود.


گفتاورد[ویرایش]

 • «چنانکه از هیچ روزن دود برنمی‌خاست و از هیچ دیه کس بانگ خروه نمی‌شنید.»

ضرب‌المثل[ویرایش]

 • «خروس بی‌محل»
 • «قسم حضرت عباس را قبول کنم یا دم خروس را؟»
 • «آنقدرپول دارد که صدای خروس نشنیده.»
 • «خروسی را که شغال صبح می‌برد بگذار سر شب ببرد.»
 • «پای خروست را ببند مرغ همسایه را هیز نخوان.»

خروس در شعر فارسی[ویرایش]

 • «از خروسان خراسان چو منی نیست چه سود// که گه صبح خروشان شدنم نگذارند»
 • «امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس// عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس»
 • «انگار خروس پیرزن را// بر پایه نردبان ببینم»
 • «بدانگه که خیزد خروش خروس// ز درگاه برخاست آوای کوس»
 • «بفرمود تا طوس بربست کوس// بیاراست لشکر چو چشم خروس»
 • «به شبگیر برخاست آوای کوس// هوا شد به کردار چشم خروس»
 • «به شبگیر هنگام بانگ خروس// ز درگاه برخاست آوای کوس»
 • «تو گفتی خروسان شاطر به جنگ// فتادند در هم به منقار و چنگ»
 • «تو نزد همه چو ماکیانی// اکنون تن خود خروه کردی»
 • «چنین گفت موبد که یک روز طوس// بدانگه که خیزد خروش خروس»
 • «چو از روز شد کوه چون سندروس// به ابر اندر آمد خروش خروس»
 • «چو این کرده شد ماکیان و خروس// کجا برخروشد گه زخم کوس»
 • «خروه غنوده فروکوفت بال// دهل زن بزد بر تبیره دوال»
 • «در قدح کن ز حلق بط خونی// همچو روی تذرو و چشم خروس»
 • «سپیده‌دمان گاه بانگ خروس// ببستند بر کوهه پیل کوس»
 • «شب تیره هنگام بانگ خروس// از آن دشت برخاست آوای کوس»
 • «گرچه شاطر بود خروس به جنگ// چه زند پیش باز روئین چنگ؟»
 • «گویی که خروس از می مخمورسر است ایرا// چشمش چو لب کبکان خونبار نمود اینک»
 • «لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود// برداشتن به گفته بیهوده خروس»
 • «می خورم سرخ‌تر از چشم خروس// در شب تیره‌تر از پر غراب»
 • «هنگام سپیده‌دم خروس سحری// دانی که چرا کند همی نوحه‌گری// یعنی که نمودند در آئینه صبح// کز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری»
 • «یک خروش خروس صبح کرم// زین خراس خراب نشنیدم»
 • «یکی پهن‌کشتی بسان عروس// بیاراسته همچو چشم خروس»

پیوند به بیرون[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
خروس
دارد.