فخرالدین اسعد گرگانی

از ویکی‌گفتاورد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Asaad-karkani.jpg

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم هجری است. ولادت او در آغاز قرن پنجم هجری در گرگان می‌باشد. وفات فخرالدین اسعد بعد از سال ۴۴۶ و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده‌است.

دارای منبع[ویرایش]

ویس و رامین[ویرایش]

 • «از این در کامدی نومید برگرد// به بیهوده مکوب این آهن سرد»
 • «اگر امید، رنجوری نماید// ز نومیدی بسی نومیدی آید»
 • «اگر پوزش نکو باشد ز کهتر// نکوتر باشد آمرزش ز مهتر»
 • «شبی چون دوش دیدم در زمانه// که بوسه تیر بود و لب نشانه»
 • «اگر زلت نبودی کهتران را// عفو کردن نبودی مهتران را»
 • «اگر سختی بری ور کام جویی// ترا آن‌روز باشد کاندر اویی»
 • «اگر سنگی ز گردون اندر آید// همانا عاشقان را بر سر آید»
 • «اگر صدسال باشی شاد و پیروز// همیشه عمر تو باشد یکی روز»
 • «بر آن منگر که دریا رام باشد// بر آن بنگر که بی‌آرام باشد»
 • «بکن نیکی و در دریاش انداز// که روزی در کنارت آورد باز»
 • «بکن نیکی و در دریاش انداز// که روزی گشته لؤلؤ، یابی‌اش باز»
 • «بگفت آزادگانش را به تندی// که از جنگاوران زشت است کندی»
 • «به جز دوزخ نباشد هیچ جایم// اگر نیز آزموده آزمایم»
 • «به گیتی عاشقی بیغم نباشد// خوشی و عاشقی باهم نباشد»
 • «به یاد آید تورا گفتار من زود// کزین آتش نبینی بهره جز دود»
 • «به یک دل مهر پیوستن نشاید// چو خر، کش بار بر یک سو نیاید»
 • «تباهی روزگار خود فزایم// چو چیز آزموده آزمایم»
 • «تو نادانی و نشنیدی مگر آن// که از بدخواه بدتر یار نادان»
 • «چرا من آزموده آزمایم// چرا بیهوده رنج خود فزایم»
 • «چنان کاندر پس گرماست سرما// دگر ره در پی سرماست گرما»
 • «چو بسپردم من اندر تشنگی جان// مباد اندر جهان یک قطره باران»
 • «چو من باشم مرا دلدار کم نیست»
 • «چه آشفته‌دل و چه خیره رایم// که چندین آزموده آزمایم»
 • «چه نیکو داستانی زد یکی دوست// که خاموشی ز نادان سخت نیکوست»
 • «چه نیکو گفت با جمشید دستور// که با نادان نه شیون باد و نه سور»
 • «چه نیکو گفت با خسرو سپاهی// چو شرمت نیست، رو آن کن که خواهی»
 • «خبر هرگز نه مانند عیان است// یقین دل نه مانند گمانست»
 • «خرد را می ببندد، چشم را خواب// گنه را عذر شوید، جامه را آب»
 • «درخت تلخ هم تلخ آورد بر// اگر چه ما دهیمش آب شکر»
 • «دلم بگرفت از این آسوده‌کاری// که آسایش بود بنیادخواری»
 • «دو چشم شوخ به باشد ز دو گنج// بگوید هرچه خواهد شوخ، بی‌رنج»
 • «روان را رنج بیهوده نمایی// که چندین آزموده آزمایی»
 • «ز خورد ناسزا پرهیز کردن// به است از داروی بسیار خوردن»
 • «شنیدی این مثل در آشنایی// که باشد آشنایی روشنایی»
 • «عجب‌تر زین ندیدم داستانی// دو تن ترسد ز بشکسته کمانی»
 • «قضا رفت و قلم بنوشت فرمان// تو را جز صبر کردن چیست درمان»
 • «مرا بگذشت آب و رفت از سر// بر این حالم مدارا نیست در خور»
 • «کند بی‌شرم هرکاری که خواهد// نترسد زان که آب او بکاهد»
 • «گناه دوست عاشق دوست دارد// ز بهر آن که تا زو درگزارد»
 • «مرا تا جان بود امید باشد// که روزی جفت من خورشید باشد»
 • «مر او را گفت پورا چند گویی// در آتش آب روشن چند جویی»
 • «مگر نشنیدی از گیتی‌شناسان// که باشد بر نظاره جنگ آسان»
 • «منم هم چون پیاده تو سواری// ز رنج پایم آگاهی نداری»
 • «نژاد تو، تو خود دانی که چون است// به هنگام بلندی سرنگون است// تو از گوهر همی مانی به استر// چو پرسند ازتو، فخرآری به مادر»
 • «نباشم زین سپس من با تو هم راز// نباشد آب و آتش را به هم ساز»
 • «نسوزد عشق را جز عشق خرمن// چنان چون بشکند آهن به آهن»
 • «نشانم گرد هجران را به گردی// کنم درمان دردی را به دردی»
 • «نشاید باد را دربرگرفتن// نه دریا را به مشتی برگرفتن»
 • «نه من آشفته‌روی و سست رایم// که چندین آزموده آزمایم»
 • «نه هر خر را به چوبی راند باید// نه هرکس را به نامی خواند باید»
 • «هرآن‌کو زاغ باشد رهنمایش// به گورستان بود پیوسته جایش»
 • «همی دانم که رنج خود فزایم//که چندین آزموده آزمایم»

پانویس[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

Wikipedia-logo-fa.png
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ