ماسوتاتسو اوباما

از ویکی‌گفتاورد

ماسوتاتسو اویاما،(۱۹۲۳ - ۱۹۹۴) بنیان‌گذار سبک کیوکوشین کای کاراته است.

بدون منبع[ویرایش]

 • عبور از یك مانع قدرت جدیدی به انسان می بخشد.
 • آنچه مهم است حركت قدم به قدم به طرف جلوست.
 • دردها و رنجهای غریزی همان امیال و هوسهایی است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند.
 • مطالعه و تحقیق در روش رزمی مانند بالا رفتن از صخره است به راهت ادامه بده و بدون استراحت به پیش برو.
 • نتایج خوب مانند فتح قله ی اول است.
 • هدف مطلوب باید برقراری وضع روحی مناسب باشد.
 • شهامت یك واكنش لازم و ضروری است.
 • آن كس كه خالص است مانند خدای انرژی است.
 • اگر نسبت به راهی كه رفته اید اطمینان كامل دارید از هیچ چیز نباید بهراسید.
 • زندگی مانند مرگ و ثروت مانند فقر است .انسان شبیه خوك و نفس انسان مانند انسان است.
 • آيين و قواعد را اول در خود بررسي كرده و سپس به تمرين مداوم آن بپردازيد.
 • کار هنرهاي رزمي بعد از هزار روز تمرين آغاز شده و پس از ده هزار روز تمرين به اوج خود ميرسد.
 • ماهرترين مدافعان، بهترين مهاجمانند.
 • هنرهاي رزمي از يك نقطه هماهنگي آغاز شده و به يك دايره هماهنگي كه مشتمل بر حركت خطي مستقيم ميباشد منتهي ميگردد.
 • کاراته با تواضع شروع ميشود و با تواضع به پايان ميرسد، پس هميشه متواضع باشيد.
 • راز پنهان كاراته در حصول تجربه است.
 • از خصوصيات عمده هنرهاي رزمي وضعيت بدن است؛ لذا هميشه بدن خود را در وضعيتي متعادل نگاه داريد.
 • پول ارزش دارد، ولي به آن نچسبيد.
 • در هنرهاي رزمي اينكه هدف پيروزي باشد، البته اهميت دارد. با اين همه انگيزه مبارزه نبايد انگيزه خصوصي باشد.
 • کار هنرهاي رزمي كاري است همگاني، و در تعليم آن خودخواهي روا نيست.
 • در هنرهاي رزمي، تأمل و تفكر درباره كارهاي گذشته به مهارت كارهاي بعدي مي انجامد.