ضرب‌المثل‌های کردی

از ویکی‌گفتاورد
 • لووتێکی کا تێری لووتێکی با.

توضیح : کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است .

 • له بانۆ زه‌وقه له خوارۆ ته‌وقه .

توضیح  : مَثَل چیزی است که ظاهرش با باطنش در تعارض است .

 • قه‌ل به‌ قه‌ل ئه لێ روو ڕه‌ش.

توضیح  : معادل فارسی : دیگ به دیگ می گه روت سیاه .

 • تا دوری سێوی سووری تا نزیکی مارمه‌زووکی.

توضیح  : انسان ها تا از هم دور هستند همدیگر را دوست دارند ، اما وقتی در کنار هم باشند آن عطش دوری را ندارند . معادل فارسی : دوری و دوستی

 • قسه‌یه گۆشتی پێ ناگری ، گۆشتی پێ دامه‌نه.

توضیح  : سخنی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی نباشد از به زبان آوردن آن زیانبار می شوی .

 • لووتێکی کا تێری لووتێکی با .

توضیح : کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است .

 • له بانۆ زه‌وقه له خوارۆ ته‌وقه .

توضیح  : مَثَل چیزی است که ظاهرش با باطنش در تعارض است .

 • قه‌ل به‌ قه‌ل ئه لێ روو ڕه‌ش.

توضیح  : معادل فارسی : دیگ به دیگ می گه روت سیاه .

 • تا دووری سێوی سووری تا نزیکی مارمه‌زووکی.

توضیح  : انسان ها تا از هم دور هستند همدیگر را دوست دارند ، اما وقتی در کنار هم باشند آن عطش دوری را ندارند . معادل فارسی : دوری و دوستی

 • قسه‌یه گۆشتی پێ ناگری ، گۆشتی پێ دامه‌نه.

توضیح  : سخنی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی نباشد از به زبان آوردن آن زیانبار می شوی .

 • له خۆیا سه‌رێ سینیه‌که.

توضیح  : کنایه از حلوا پخش نمی کنن است .

 • گوڵ بۆی وه‌نه‌وشه نادا.

توضیح  : هر گلی بویی دارد .

 • برامان برایی ، کیسه‌مان جیایی.

*توضیح  : حساب حساب است کاکا برادر .


 • ڕه‌فیقی نائه‌هل مه‌که و دۆستی بێگانه ، ئه تکا به‌تانه.

توضیح  : رفاقت با نااهلان باعث رسوایی ات میشود.

 • شێر به گویچکه ئه‌گرێ.

توضیح  : کنایه از شجاعت و شهامت است.

 • ڕاس بچو و حاکم مه‌چوو. ( که لهوڕی )

توضیح  : سعی کن رفتارت درست باشد تا دچار مشکل و دردسر نشوی .


 • قه‌وم گۆشتی یه‌ک بخوا ، زوقوانی یه‌ک ناشکینێ.

توضیح  : خویشاوندان هر چند بد باشند ولی در حفظ آبرویت می کوشند.


 • سه‌ری قه‌وی ده‌وڵه‌ته ، پێ ی قه‌وی مه‌ینه‌ته.

توضیح  :

 • ژنێ خاسه ، ده‌م و زوان گلێروێ ، باوان و خه‌زووران وه‌ یه‌ک نێروێ.

توضیح  :

 • ئه‌گه‌ر گوڵ نیه‌ی دڕکیش مه‌به.

توضیح  : اگر عامل خیر نیستی شر هم مرسان.

 • دۆس ئه‌وه‌یه بمگرینێ نه‌ک بمکه‌نینیێ.

توضیح  : دوست واقعی آن است که مرا بگریاند نه مرا بخنداند.

 • قورواق وه قیڕه قه‌وی ناوێ.

توضیح  : معادل فارسی : با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.


 • بزنێکی گه‌ڕ ، ڕانێ گه‌ڕ ئه‌کات.

توضیح  : کنایه از سرایت فساد از انسانهای فاسد به جامعه است.

توضیح  : هر کسی که در این دنیا هست روزیش مشخص و معلوم است.

 • رۆزی به قول ناگیرێ.

توضیح  : رزق و روزی بیش از حدی که مقدر است با سعی و تلاش به دست نمی آید.


 • یه‌ک پێ وه یه‌ک رۆژ ، دوو پێ وه دوو رۆژ.

توضیح  : هر چیز به تناسب تکاملش زمانبر است.

 • خوا بدا له که‌سێ ، هه‌ر دوو چاوی کوێر ئه‌کا و باڵی ئه‌وه‌سێ.

توضیح  : مأیوس شدن از علائم بدبختی است.

 • کاری گه‌ن مه‌که و له خوا مه‌لاڵێرۆ.

توضیح  : گناه نکردن از توبه کردن آسانتر است.

 • نوێژ که‌ری نوورینی ، کار که‌ری شیرینی.

توضیح  : نمازگزاردن باعث نورانی شدن چهره و کار کردن باعث جذابیت و دلنشینی انسان می شود.


 • ئاو له گه‌وره‌وه ئه‌رژێ.

توضیح  : هر کاری از بزرگتر شروع می شود.


 • فه‌رزه‌ن خاڵو وه‌ڵووه.

توضیح  : اخلاق و رفتار فرزند به دایی اش می رود.


 • هه‌وهه‌وی شوێنی گورگ.

توضیح  : کنایه از کارهای بیهوده بعد از رخداد فاجعه.

 • کوڕی زرنگ بێت تاریکه شه‌و فره‌س.

توضیح  : اگر کسی واقعاً خواهان انجام کاری باشد فرصتهای زیادی برای انجام آن دست می دهد.


 • به‌ردێ که شێت بیخاته بنی گۆم هه‌زار ژیر ده‌ری نایه‌رێ.

توضیح  : دردسری که جاهلان به آسانی آنرا ایجاد میکنند دانایان به این آسانیها نمیتوانند چاره کنند.


 • قسه یا له شێت بگره یا له مناڵ .

توضیح  : حرفهای صادقانه را از بچه ها و ساده لوحان بشنوید.

هەنگوینم بە زاری تاڵە : یعنی عسل در دهان من تلخ است . کنایه از کاری که بر وفق مراد نیست . بر وفق مراد پیش نرفته است .

لە هەر لایێکۆ بای بێ شەن دەکات :

کنایه از افراد سود جو و منفعت طلب

داره بی شنە دەکا نالەرزێ ; درخت بید برگهایش با باد تکان میخورد پایە اصلی نمیلرزد .