پرش به محتوا

ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/اوت

از ویکی‌گفتاورد

بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۳۴ ۳٬۱۰۶ ۷۰٬۲۷۴ ۱۰۱ ۹٬۳۶۵ ۳۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۳۵ ۳٬۱۰۸ ۷۰٬۳۰۱ ۱۰۱ ۹٬۳۷۱ ۳۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۴۷ ۳٬۱۱۵ ۷۰٬۳۵۰ ۱۰۱ ۹٬۳۷۹ ۳۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۶۸ ۳٬۱۲۸ ۷۰٬۵۶۰ ۱۰۱ ۹٬۳۸۱ ۳۸ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۳۰۶ ۳٬۱۵۱ ۷۰٬۷۰۳ ۱۰۱ ۹٬۳۸۶ ۳۸ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۴۰۳ ۳٬۱۹۵ ۷۰٬۹۸۱ ۱۰۱ ۹٬۳۹۲ ۴۱ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۴۷۳ ۳٬۲۲۳ ۷۱٬۲۰۰ ۱۰۱ ۹٬۳۹۲ ۴۱ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۴۹۶ ۳٬۲۲۸ ۷۱٬۴۳۸ ۱۰۱ ۹٬۳۹۶ ۴۱ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۵۷۱ ۳٬۲۴۷ ۷۱٬۷۰۹ ۱۰۱ ۹٬۴۰۲ ۴۴ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
۱۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۰۴ ۳٬۲۵۳ ۷۱٬۹۸۵ ۱۰۱ ۹٬۴۰۴ ۴۴ ۱۳ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
۱۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۲۹ ۳٬۲۶۱ ۷۲٬۳۹۶ ۱۰۱ ۹٬۴۰۸ ۴۴ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
۱۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۷۷ ۳٬۲۷۹ ۷۲٬۶۱۹ ۱۰۱ ۹٬۴۱۲ ۴۶ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
۱۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۶۹۴ ۳٬۴۴۸ ۷۲٬۹۲۱ ۱۰۱ ۹٬۴۱۵ ۴۶ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
۱۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۷۵۱ ۳٬۴۶۷ ۷۳٬۶۳۳ ۱۰۱ ۹٬۴۱۹ ۴۹ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
۱۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۱۲۵ ۳٬۶۰۱ ۷۵٬۲۵۷ ۱۰۱ ۹٬۴۳۷ ۴۸ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
۱۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۱۴۰ ۳٬۶۰۷ ۷۵٬۳۸۷ ۱۰۱ ۹٬۴۴۱ ۴۸ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
۲۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۲۱۴ ۳٬۶۴۲ ۷۵٬۷۴۶ ۱۰۱ ۹٬۴۴۹ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
۲۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۲۴۲ ۳٬۶۴۳ ۷۶٬۰۲۵ ۱۰۱ ۹٬۴۵۲ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۲۶۷ ۳٬۶۵۳ ۷۶٬۲۱۹ ۱۰۱ ۹٬۴۵۹ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴
۲۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۳۴۴ ۳٬۶۶۶ ۷۶٬۵۲۲ ۱۰۱ ۹٬۴۶۲ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
۲۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۳۸۱ ۳٬۶۹۶ ۷۶٬۹۱۳ ۱۰۱ ۹٬۴۶۶ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴
۲۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۵۴۱ ۳٬۷۳۵ ۷۷٬۲۷۳ ۱۰۱ ۹٬۴۷۱ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴
۲۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۶۰۶ ۳٬۷۷۳ ۷۷٬۵۶۳ ۱۰۱ ۹٬۴۷۲ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴
۲۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۶۷۵ ۳٬۷۹۱ ۷۷٬۸۴۶ ۱۰۱ ۹٬۴۷۶ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴
۲۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۷۲۵ ۳٬۸۱۰ ۷۷٬۹۶۷ ۱۰۱ ۹٬۴۷۹ ۵۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
۲۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۷۶۲ ۳٬۸۲۶ ۷۸٬۰۹۴ ۱۰۱ ۹٬۴۸۳ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
۳۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۸۷۰ ۳٬۸۵۷ ۷۸٬۴۶۴ ۱۰۱ ۹٬۴۹۱ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
۳۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۴٬۹۲۷ ۳٬۸۷۶ ۷۸٬۷۰۰ ۱۰۱ ۹٬۴۹۶ ۵۳ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۰