پرش به محتوا

ضرب‌المثل‌های تاجیکی

از ویکی‌گفتاورد


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی

آ[ویرایش]

 • آب از بالا لای (لایالود) است. (یعنی از اصل و سرچمه خراب و بد است)
 • آبِ درِ خانَه تیرَه [است].
 • آب در خشکی نمی‌ایستد.
 • آب را دیدَه موزَه کَش، هوا را بین غوزَه کَش (آب را ببین و سپس کفشت را دربیاور، هوا را ببین و سپس غوزه‌های پنبه را برداشت کن)
 • آدم از گُلْ نازک و از سنگ سخت‌تر است.
 • آدم و دَم (آدم باید بیشتر گوش کند و کمتر سخن بگوید)
 • آدم یَک بار بَه دنیا می‌آید.
 • آشِ ملا، قرض جان کم‌بغل (دین غذایی که ملا بدهد بر گردن آدم بیچاره می‌ماند)
 • آفتاب [خورشید] بَه دامن پوشیدَه نمی‌شود.
 • آنچه عیان است حاجت به بیان نیست.
 • آهن را در گرمی‌اش می‌کوبند.
 • آهن را زنگ، و دل را دروغ می‌خورد.
 • آش‌پز دو تا شد آش یا شور می‌شود یا بی نمک.

الف[ویرایش]

 • احتیاط نصف حیات است.
 • ارباب را بین، در را تاز!
 • ارزان بی‌علت نیست، گران بی‌حکمت.
 • از بیکار، خدا بیزار
 • از بیکاری، کدوکاری
 • از چِل ملا سک هیز بهتر
 • از چَمچُق [گنجشک] می‌ترسی ارزن مکار
 • از خرس، مویی
 • از ناآمدِ کار اَتالَه [یک جور حلوا] دندان می‌شکند.
 • ازهواآمدَه باز بَه هوا می‌رود.
 • اشتر را گفتم غمزَه کن پالیز را وَیران کرد.
 • الف ب تا سه!
 • امر، مقدم بر آداب است.
 • امیدواری بدتر از جان کندن [است].
 • انگور را خور و باغش مپرس.
 • اول پرسش، بعد کوشش
 • اول خویش، بعد درویش!
 • اول کار، بعد بازار
 • اول کار، بعد گفتار
 • اول نان، بعد ایمان
 • اول یَک بوسَه، بعد سنبوسَه
 • ایرکَه [لوس] بلای جان

ب[ویرایش]

 • بد بَه بدخواه می‌رود.
 • با خدادادَگان ستیزَه مکن که با [به] خدادادَگان خدا دادست.
 • با ماه شینی (بنشینی) ماه شوی با دیگ (دیک) شینی سیاه شوی.
 • بار، در بارخانَه عزیز (است).
 • بارعرب، پیش عرب!
 • بار کسی در مابَین راه نَمی‌ماند.
 • بچَه با رزق خودش بَه دنیا می‌آید.
 • بچَهٔ مار، مار است.
 • برای بخت، بخت‌جنبان درکار (برای خوشبخت شدن کسی باید واسطه شود)
 • برای کار کردن، دانستن درکار [لازم است]، برای دانستن خواندن
 • بر سَوالت جواب، نوشتَه‌اند در کتاب
 • بز اگر خرمن می‌کوفت حاجت برزَه‌گاو نبود.
 • بز را بَه‌ای خودش می‌آویزند، گوسفند را بَه پای خودش
 • بز را غم جان، قصاب را غم چربو!
 • بزرگان دیر آیند.
 • بزی ندارم در رمَه، نی غم دارم نی غمخنَه
 • بوی مشک پَنهان نَمی‌شود.
 • بَه اسپ بد، صد قَمچین (به اسب بد صد تازیانه می‌زنند)
 • بَه امید انشالله، کار بود نَمی‌شود (به انجام نمی‌رسد)
 • بَه پیش طبیب نرو، بَه پیش کاراَفتادَه برو.
 • بَه تقدیر، تقدیرجنبان لازم
 • بَه تنبل کار فرما، پند بشنو!
 • بَه جنگ زن و شَوهر آستانَه در خانَه می‌خندد.
 • بَه دعای موش باران نَمی‌بارد.
 • بَه دهنِ پوشیدَه پشَّه نَمی‌برآید.
 • بَه شاخ بَلندرفتَه هم تبر می‌برآید.
 • بَه شکم گرسنَه گپ نَمی‌فارد (سخن برای آدم گرسنه خوشایند نیست)
 • بَه یَک مرد، چِل هنر کم است.
 • بی‌پول، گربَه هم بَه آفتاب نَمی‌برآید.
 • بیچارَه را سر از بالای شتر می‌گزد.
 • بی‌دولت اگر کشت کند، آب نَمی‌یابد.
 • بیشَه بی شیر نیست، دریا بی ماهی.
 • بیگانَه بیگانَگی‌اش را می‌کند.
 • بیماری را کس پَنهان کند، تبش او (آن) را آشکار کند.

پ[ویرایش]

 • پای دروغ کوتاه است.
 • پای مار و شیر مرغ و نام ملا کس ندید.
 • پَرتیَه با ماست، غلبَه با ماست (حزب کمونیست با ماست، پس پیروزی هم از آن ماست)
 • پستَه شکن مغزشَه بین
 • پول باشد در جنگل شوربا
 • پیر نیست، تدبیر نیست.

ت[ویرایش]

 • تا آتش نباشد، از موری دود نَمی‌برآید (موری: دودکش).
 • تا بچَه گریَه نکند، مادرش شیر نَمی‌دِهد.
 • تا ریش نَبَرآری، بَه کوسَه نخند!
 • تا شب نروی، روز بَه جایی نرَسی.
 • تا شهری نسوزد، کباب درویشی نپزد.
 • تشنَه در خواب، آب می‌بیند.
 • تفتِ آدم را آدم می‌بردارد (زهر آدم را آدم می‌گیرد)
 • طوی، خزینَهٔ خداست (هزینهٔ عروسی را خدا درست می‌کند)
 • تیرِ ازکمان‌جستَه بازگشتَه نَمی‌آید.

ج[ویرایش]

 • جان رود رود، ناموس نرود.
 • جبر از مهمان، صبر از میزبان
 • جداشدَه را گرگ می‌خورد.
 • جگرْ جگر و دگر و دگر! (عزیز با غریبه فرق دارد)
 • جنگ خویشان، ابر بهاران
 • جنگ، کار شَیطان است.
 • جواب احمق، سکوت است.

چ[ویرایش]

 • چارُق را سگ برد، در فطر روزی ملا حساب می‌شود.
 • چاه‌کن، زیر چاه!
 • چراغ، پیش آفتاب پرتَو ندارد.
 • چشم تنگ دنیادار را خاک گور پر می‌کند.
 • چشم کاردان از کار، کار می‌یابد.
 • چوب را از درون کرم می‌خورد.
 • چوچَه را در تیرَه‌ماه می‌شمارند (چوچه را در پاییز می‌شمارند)

ح[ویرایش]

 • حب وطن از تخت سلیمان بهتر!
 • حد مبالغَه صد چندان!
 • حساب دوستان در دل

خ[ویرایش]

 • خاک گیری از تِپَّهٔ بَلند گیر!
 • خالَه همَه‌کارَه، همَه کارش نیمَه‌کاره!
 • خانه شیر میدان غریب.
 • خانَهٔ ملا، دیگ بلا!
 • خر از خر ماند، گوشش را می‌برند.
 • خرس ملا می‌شود از ضرب چوب!
 • خرِ لولی را آب ده، پولش را گیر.
 • خروس در همه جا برابر جیغ می‌زند.
 • خس‌دزد را راهزن زد (دزد بزرگ از دزد چیزهای کوچک چیز دزدید)
 • خس را خوار نبین که در چشمت می‌خلد.
 • خسْ کم، جهانْ پاک!
 • خواندن، خواندن، باز هم خواندن.
 • خود را کُش و بزم را نکش!
 • خر رفت مکه، مدینه آمد همان خر قدیمه.

د[ویرایش]

 • در آمدِ کار شیشَه سندان می‌شکند.
 • دراز را مان (بگذار) و کوتاه را بُر!
 • در جوی ناکندَه آب نَمی‌رود!
 • دَرخت در یَک جا سبز نَمی‌شود.
 • درد بد را دوای بد.
 • درد کَمپیر، غوزَه (درد پیرزن هم قوز پشتش است).
 • در صحرا پَختَه (پنبه) را شتر خورد و در شهر سر بافندَه را بریدند!
 • دزد باش و مرد باش!
 • دست آدم گُل [است.]
 • دلِ آموختَه بلای جان (عادت، مایهٔ عذاب است)
 • دل می‌کَشد و پا می‌رود.
 • دل ناخواهَم و عذر بسیار! (هنگامی که کسی نخواهد، عذرهای بسیاری جور می‌کند)
 • دل، نظرگاه حق است.
 • دوستان، آینَهٔ یَکدیگرند.
 • دیوار گوش دارد، سَرخار (گل سر) چشم!
 • دیوار موش دارد موش گوش.
 • دیوانَه بَه کار خود هشیار
 • دست دادی از آرنج می‌گیرد.

ر[ویرایش]

 • راست، رَستی!
 • رزق مهمان پیش از خودش می‌آید.
 • رنگ بین و حال پرس.
 • رنگریز (رنگرز) را تعریف کنی، ریشش را رنگ می‌کند!

ز[ویرایش]

 • زبان گرگان را گرگان دانند.
 • زبان مرغان را مرغان دانند.
 • زر بر سر فولاد نِهی نرم شود.
 • زنگی بَه شستن سَفید نَمی‌شود.
 • زور بیهودَه میان می‌شکند.

س[ویرایش]

 • سخن خانَه بَه بازار راست نَمی‌آید (حرفی که در خانه زده شود با واقعیت بیرون جور نخواهد بود)
 • سخن راست، تلخ می‌شود.
 • سر بیچارَه، خانَهٔ خیال!
 • سرتراشی را در سر بزرگان مشق نَمی‌گیرند!
 • سر زلف تو نباشد، سر زلف دگری!
 • سرْ سلامت باشد، کلاه‌پوش یافت می‌شود.
 • سگ سَفید هم سگ، سگ سیاه هم سگ!
 • سناچ خالی راست نمی‌ایستد (گرسنه نمی‌تواند کار کند)
 • سنگ درکاری وزنینی ندارد (سنگی که بودنش لازم باشد، سنگینی ندارد)
 • سنگ وزنین (سنگین) را آب نَمی‌برد.

ش[ویرایش]

 • شب می‌گذرد و ناخوشی می‌گذرد.
 • شَکر را کمش نغز (شکر کمش خوب است)
 • شکم گرگ سیر شود هم، چشمش گرسنَه.
 • شَمال (باد) نباشد، شاخَه حرَکت نَمی‌کند.
 • شهر یَک‌چشمَه روی، یَک‌چشمَه شو!
 • شیخ را هنر نیست، زمین کج است!

ع[ویرایش]

 • عالم سوزد و کباب قلندر پزد!
 • علم خواهی تَکرار کن، حاصل خواهی شُدیار کن (شخم بزن)
 • عمر دروغ کوتاه است.
 • عیان را چه بیان؟

غ[ویرایش]

 • غم، کوه کوه می‌آید، مو مو می‌رود.

ف[ویرایش]

 • فرزند، عصای دم پیری.
 • فکر و اشکم برابرند (یعنی اندیشه درآمدزاست)
 • فَلاکت از تَگِ پا می‌برآید (بدبختی از زیر پا درمی‌آید)

ق[ویرایش]

 • قدم نامبارک محمود، گر بَه دریا رَسد برآرد دود!
 • قرض کندَه می‌شود و زن در پهلو می‌ماند!
 • قطرَه قطرَه است آب در دریا، دانَه دانَه است آب در انبار
 • قهر گَدا، ضرر گَدا!
 • قصاب زیاد شد گاو حرام می‌شود.
 • قورباغَه را هم زیر کنید، وَقّاس می‌کند (اگر قورباغه را هم لگد کنید، وغی خواهد زد)

ک[ویرایش]

 • کار صیّاد بَرار گیرد، شکار بَه پای خود بَه دام می‌آید (اگر بخت به صیاد رو کند…)
 • کاسَهٔ همسایَه دو پا دارد.
 • کتاب، سرچشمَهٔ دانش است.
 • کدام عرب دوغ خود را ترش گفتَه است؟
 • کسی را گزد، مرا چه غم؟
 • کسی کَشد جبر و جفا، کسی کند کَیف و صفا
 • کعبَه چه روی برو دلی را دریاب، بهتر ز هَزار کعبَه باشد یَک دل
 • کلام از دهان لقمان شنیدن خوش است.
 • کم‌دانی از کم‌خوانیست!

گ[ویرایش]

 • گَدا دشمن گَداست.
 • گربَهٔ ناامیدشدَه بَه شیر چنگ می‌اندازد.
 • گردن خم را تیغ نَمی‌برد.
 • گرگ را شَغال، دوست بی‌ملال!
 • گفتَهٔ ملا کن، کردَه‌اش را نکن!
 • گور خود و اعمال خود!
 • گوسالَه با گوسالَه آشنایی صدسالَه!

ل[ویرایش]

 • لالَه بَه سر کَل هم می‌زیبد!
 • لغت خر را خر می‌بردارد.
 • لقب رَوشن‌تر از نام است.
 • لَیلی را باید از چشم مجنون دید.

م[ویرایش]

 • ماکیان را شهوتش تیزی کند می‌زند منقار بر تاج خروس
 • ماه هم داغ دارد.
 • مرد را در مَیدان بین!
 • مرد لاف می‌زند، زن کار می‌کند.
 • مرگ با دوستان، طوی (جشن) است.
 • مرگ خر بود سگ را عروسی!
 • مستی و راستی!
 • ملا حرام‌خور شود، مال‌مردم‌خور شود.
 • ملا، جاروب دَستَخوان!
 • ملا شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل
 • ملا که گَدا شد، بلا شد!
 • مَهرِ دختر نادادنی، وزنین است (مِهر دختری که نخواهند بدهند را بسیار بالا می‌برند)
 • میوَهٔ دَرخت، زیرِ دَرخت.

ن[ویرایش]

 • نام بَلند، به از بام بلند
 • نان را کلان زن، گپ را کلان نزن
 • نکوبی دری را، نکوبن درت را
 • نه شیر شتر خواهم نه دیدار عرب!
 • نیت نیک، عاقبت نیک
 • نیکی کن و نیکی بین

و[ویرایش]

 • وقت می‌رود، نوشتَه‌جات می‌ماند.

ه[ویرایش]

 • هر آنچی بَه دیگ اندازی، برداری.
 • هر آن کس که شهنامَه‌خوانی کند اگر زن بود پهلَوانی کند
 • هر بختی را یَک زوالی.
 • هر بلا، دفع بلا دارد.
 • هرچند دیر است، آهو بَه چنگ شیر است.
 • هر زاغی را یَک داغی
 • هر صَدا عکسِ صدا دارد.
 • هر کار بَه وقت و ساعتش.
 • هر کس سود آخر خواهد، بَه زیان اول راضی است.
 • هر گلی بویی دارد.
 • هنر از دانش، دانش از خوانش.

ی[ویرایش]

 • یا بَه زاری یا بَه زوری یا بَه زر.
 • یَک گپ ۶۴ پهلو دارد.