پرش به محتوا

جن

از ویکی‌گفتاورد

جن موجودی در اساطیر اسلامی و باورهای عامیانه است که به باور باورمندان جسمی از آتش یا بخار است که عقل و هوش دارد، توسط انسان دیده نمی‌شود، می‌تواند در اشکال مختلف ظاهر شود، کارهای سنگین انجام دهد و از آتش بدون دود خلق شده‌است. به گفته قرآن، محمد به عنوان پیامبر نزد جن و انس فرستاده شد و همچنین اجنه در کنار انسان‌ها و فرشتگان سه گروه مخلوقات هوشمند هستند. رابطه جن‌ها با ابلیس روشن نیست؛ قرآن یک مرتبه ابلیس را یک جن و در جای دیگر یک فرشته نامیده‌است و همین سبب سردرگمی‌های بسیار شده‌است. اعتقاد به جن نزد اعراب پیش از اسلام نیز وجود داشته‌است.

درباره

[ویرایش]
  • «اینکه جنیان از قابلیت داشتن شکل‌ها و شمایل خاص برخوردارند، مبرهن نیست. [اما در بسیاری از کتاب‌های تاریخ] آنان قادرند شکل‌های مختلف به خود بگیرند. روایت بسیاری از کتاب‌ها حاکی از بدقیافگی و هولناک بودن آنان است.»

منابع

[ویرایش]
  1. هیوز-وارینگتن، مارنی. «ابن خلدون». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۲۶۶. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.