پرش به محتوا

ویکی‌گفتاورد:فاصله مجازی

از ویکی‌گفتاورد

در زبان پارسی دو نوع فاصله وجود دارد، فاصلهٔ برون‌کلمه [فاصلهٔ حقیقی] و فاصلهٔ درون‌کلمه [فاصلهٔ مجازی]؛ فاصلهٔ برون‌کلمه نشانهٔ استقلال دو واژه از هم است و برای «چند واژه» کاربرد دارد؛ فاصلهٔ درون‌کلمه [یا فاصلهٔ مجازی] برای جدانویسی درون «یک واژه» می‌آید.

فاصلهٔ درون‌کلمه که به آن فاصلهٔ مجازی یا فاصلهٔ صفر و گاه نیم‌فاصله و فاصلهٔ جامد هم گفته شده، نویسه‌ای در استاندارد یونی‌کد است که در فارسی در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند ولی «فاصلهٔ مرئی» ندارند استفاده می‌شود.

مقایسهٔ فاصلهٔ مجازی (نیم‌فاصله) و فاصلهٔ حقیقی

  • نیم|فاصله
  • فاصلهٔحقیقی

موارد استفاده از نیم‌فاصله[ویرایش]

فعل‌های پیشوندی[ویرایش]

در زبان فارسی فعل پیشوندی، فعلی است که از یک فعل ساده و یک پیشوند ساخته شده باشد؛ با افزودن پیشوند معنای فعل عوض می‌شود. پیشوند در فعل‌های پیشوندی هنگامی که فعل صرف می‌شود با فاصلهٔ عادی و در حالت مصدری با فاصلهٔ مجازی است.

  • مثال: بازگشتن، برگشتن، درگذشتن، فرارسیدن، فرورفتن، فرودآمدن، وارفتن، ورداشتن. همچنین اسم‌ها و صفت‌هایی که برگرفته از این فعل‌ها است: بازگشت، برگشت (چِکِشان برگشت خورد)، درگذشت، فرورفتگی، فرودآمده، وارفته.

کلمات مرکب ساخته‌شده با عدد[ویرایش]

واژگان مرکب ساخته‌شده با اعداد، وقتی «عدد» جزءِ آغازینِ کلمهٔ مرکب است بدون فاصله یا با فاصلهٔ مجازی نوشته شوند.

  • مثال: دورویی (بدون فاصله بین دو و رو)
  • مثال: سه‌روزه (با فاصلهٔ مجازی بین سه و روز)

کلمات ساخته‌شده با پیشوند یا پسوند یا هردو[ویرایش]

پیشوندها و پسوندهای دستوری، بدون فاصله (و برحسب مورد، با فاصلهٔ مجازی) نوشته شوند.

  • مثال: باهوش (نوشتن به صورت «با هوش» درست نیست)
  • ‌ مثال: بی‌ادب (نوشتن به صورت «بی ادب» درست نیست)

کلمات مرکب (به‌طور عام)[ویرایش]

کلمهٔ مرکب به کلماتی گفته می‌شود که از ترکیب دو یا چند کلمه ساده یا مشتق تشکیل شده باشند، این کلمات بدون فاصله (و برحسب مورد، با فاصلهٔ مجازی) نوشته شوند.

  • مثال: طناب‌بازی (با فاصلهٔ مجازی بین طناب و بازی)
  • مثال: غیرمترقبه (بدون فاصله بین غیر و مترقبه)
  • مثال: دورنگار (بدون فاصله بین دور و نگار)