پرش به محتوا

قابلیت

از ویکی‌گفتاورد

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.


 • خواستن توانستن است.
 • تو خواب و رؤیا و تو عشق هیچ چیز غیرممکن نیست.
  • János Arany, as quoted in Dictionary of Quotations from Ancient and Modern, English and Foreign Sources (1893) by James Wood, p. 11.
 • خواسته اصلی زندگی ما کسی است که ما را وادار می‌کند کاری را کنیم که عهده ش بر میاییم.
  • Ralph Waldo Emerson, in "Considerations by the Way" in The Conduct of Life (1860).
 • توانایی مثل قشنگی است، چشمتان قابل می‌بیند.
  • Laurence J. Peter, The Peter Principle.
 • ما خودمان را براساس کارهایی که احساس می‌کنیم قابلیت داریم قضاوت می‌کنیم بقیه ما را بر اساس کارهایی که کرده‌ایم قضاوت می‌کنند.
  • Henry Wadsworth Longfellow, Kavanagh: A Tale (1849), Chapter 1.
 • همه توانایی دارند، فرق ما شیوه استفاده توانایی‌ها است.
  • استیوی واندر Stevie Wonder, as quoted in The Story of Stevie Wonder (1976) by James Haskins, Ch. 1: Growing Up in a World of Darkness.
 • آدم‌ها عاشق کارهایی که بلدند هستند.
  • Thomas Shadwell, A True Widow.
 • دنیا مثل تخته سوراخ دار هست، آدم‌های مربعی رفتند توی سوراخ‌های دایره ای.
  • Sydney Smith, as quoted in Punch.
 • چیزی که کمیاب است بسیار کمیاب تر از توانایی است قابلیت تشخیص قابلیت است.
  • Elbert Hubbard, "The Crying Need", in A Message to Garcia, and Thirteen Other Things (1901), p. 163.
 • یک دستگاه کار پنجاه نفر آدم معمولی را می‌کند. هیچ ماشینی کار یک انسان خارق‌العاده را نمی‌کند.
  • Elbert Hubbard, A thousand & one epigrams, selected from the writings of Elbert Hubbard (1911).