پرش به محتوا

ضرب‌المثل‌های افغانی

از ویکی‌گفتاورد


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی

آ[ویرایش]

 • «آب دریا به غوغو سگ مردار نمی‌شود.»
 • «آب را نادیده موزه از پا کشیدن خطاست.»
 • «آب رفته به جوی بر نمی‌گردد.»
 • «آب که از سر پرید چه یک نیزه چه صد نیزه.»
 • «آدم تنبل، عقل چهل وزیر را دارد.»
 • «آدم دورغگو کم حافظه است.»
 • «آدم بی‌کار یا غر شود یا بیمار.»
 • «آزموده را آزمودن خطاست.»
 • «آسوده کسی که خر ندارد، از کاه و جوش خبر ندارد.»
 • «آش مردها دیر پخته می‌شود.»
 • آشپز که دوتا شد آش یا شور می‌شود یا بی نمک

الف[ویرایش]

 • «ابله گفت و لوده باور کرد.»
 • «اجل گرفته بمیرد نه بیمار سخت.»
 • «ارزان بی علت نیست، قیمت بی همت.»
 • «از آدم بیکار خدا بیزار است.»
 • «از بد بدتر اش توبه.»
 • «از بی کفنی زنده ایم.»
 • «از بید سیب گرفتن.»
 • «از تنگی چشم پیل معلوم شد، آنان که غنی ترند محتاج ترند.»
 • «از جوانی تا پیری از پیری تا به کی.»
 • «از حق تا ناحق چهار انگشت فاصله است.»
 • «از دوست نادان کَدَه دشمن دانا بهتر است.»
 • «از صورت خوب کَدَه سیرت خوب بهتر است.»
 • «از کیسه خلیفه می‌بخشد.»
 • «از ماست که بر ماست.»
 • «از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج مکن.»
 • «از هزار خویش، یک همسایه بیش.»
 • «از یک دست صدا نمی‌برآید.»
 • «اول بِچش، بعد بگو بی نمک است.»
 • «اول برادریت ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن.»
 • از یک دست صدا برنمی آید
 • الاو الاو به از پلو

ب[ویرایش]

 • «با پنبه سر بریدن.»
 • «با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.»
 • «با همه چیز بازی با ریش بابَه نیز بازی.»
 • «بادنجان بد را بلا نمی‌زند.»
 • «بار کج به منزل نمی‌رسد.»
 • «با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی، سیاه شوی.»
 • «با نادان خاموشی کن.»
 • «بترس از کسی که از خدا نمی‌ترسد.»
 • «بچه در غیب، نامش مظفر.»
 • «بخشش به خروار، حساب به مثقال.»
 • «بز در غم جان قصاب در غم گوشت.»
 • «بزرگی به عقل است نه به سال.»
 • «بعد از سر من آفتاب نباشید.»
 • «بعد از هر تاریکی روشنی است.»
 • «به خاطر یک بوته گل، صد بوته خار آب می‌خورد.»
 • «به لق‌لق سگ دریا مردار نمی‌شود.»
 • «به یک گل بهار نمی‌شود.»
 • با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیاه

پ[ویرایش]

 • «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.»
 • «پنج انگشت برادر است اما برابر نیست.»
 • «پیش طبیب چه می‌روی پشت سرگذشت برو.»

ت[ویرایش]

 • «تازی را وقت شگار گوه می‌گیرد.»
 • «تا احمق در جهان است مفلس درنمی‌ماند.»
 • «تا شَمال نشود شاخه تکان نمی‌خورد.»
 • «تا گوساله گاو شود دل مادرش آب شود.»
 • «تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر.»
 • «تخته با تخته جور آید حاجت نجار نیست.»
 • «تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند که پدرت کیست.»

ث[ویرایش]

ج[ویرایش]

 • «جنگل که درگرفت تر و خشک با هم می‌سوزد.»
 • «جور استاد به ز مهر پدر.»
 • «جوینده یابنده است.»

چ[ویرایش]

ح[ویرایش]

خ[ویرایش]

 • «خارپشت جوجه خود را می‌گوید، بخملی بچه‌ام.»
 • «خانه‌دار را یک خانه بی خانه را صد خانه.»
 • «خدا روز ندیده را روز نده، پای چک چک را موزه.»
 • «خدا که می‌دهد نمی‌پرسد بچه کی هستی.»
 • «خدا یک دست را محتاج دست دیگر نکند.»
 • «خدا همان قدر که بنده بد دارد، بنده خوب هم دارد.»
 • «خرس را که یاد کردی سوته را به دست بگیر.»
 • «خربوزه زخم صد ساله را زنده می‌کند.»
 • «خر همان است فقط پالانش عوض شده.»
 • «خود کرده را نه درد است نه درمان.»
 • «خودکُش بیگانه پرور.»
 • «خون را با خون نمی‌شویند.»

د[ویرایش]

 • «در دروازه شهر را بسته می‌توان کرد، اما در دهن مردم را نه.»
 • «دست تنگی بدتر از دلتنگی است.»
 • «دل تنگ نباشد جا تنگ نیست.»
 • «دو تربوز در یک دست گرفته نمی‌شود.»
 • «دوست آدم را به گریه می‌اندازد و دشمن آدم را به خنده.»
 • «دوست خوب در روز بد شناخته شود.»
 • «دوست همه کس، دوست هیچ‌کس نیست.»
 • «دویدن افتیدن هم دارد.»
 • «دنیا به امید خورده می‌شود.»
 • «دنیا را آب بگیرد مرغابی را تا لِنگ‌اش.»
 • «دیگ دیگ را دیده رنگ می‌گیرد، همسایه همسایه را دیده پند می‌گیرد.»
 • «دیوانه به کار خود هوشیار است.»
 • دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه
 • در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ذ[ویرایش]

ر[ویرایش]

 • «رحم ازبک، قهر افغان.»
 • «روباه از پوست خود در عذاب است.»
 • «روز بد برادر ندارد.»
 • «روز بد نیک شود آدم بد نیک نشود.»

ز[ویرایش]

 • «زبان بد بلای جان آدم است.»
 • «زخم شمشیر می‌رود اما زخم زبان نه.»
 • «زخم بد خوب می‌شود اما گپ بد نه.»
 • «زمستان تِر می‌شود روسیاهی‌اش به زغال می‌ماند.»
 • «زندگی صد سال اولش سخت است.»
 • «زورش به خر نمی‌رسد، می‌زند به پالانش.»
 • «زیاد خوردن مثل ماهی تپیدن، کم خوردن مثل آهو دویدن.»

ژ[ویرایش]

س[ویرایش]

 • «سزای قروت آب جوش است.»
 • «سکوت بهتر از حرف بیهوده است.»
 • «سگ زرد برادر شغال.»
 • «سوار خر جِل است.»
 • «سوره یاسین به گوش خر خواندن.»
 • «سیب سیب را دیده رنگ می‌گیرد، همسایه همسایه را دیده پند.»

ش[ویرایش]

 • «شوله‌ات را بخور، پرده‌ات را بکن.»
 • «شور را گفته گوساله را بسته کردن.»
 • «شیر خانه روباه صحرا.»
 • «شیر که پیر می‌شود ریشخند شغال می‌شود.»

ص[ویرایش]

ض[ویرایش]

ط[ویرایش]

ظ[ویرایش]

ع[ویرایش]

 • «عاقل را اشاره کافی است.»
 • «عقل که نباشد جان در عذاب است.»

غ[ویرایش]

 • «غم نداری بز بخر.»

ف[ویرایش]

ق[ویرایش]

 • «قصاب که زیاد شود گوشت گاو مردار می‌شود.»

ک[ویرایش]

 • «کابل بی زر باشد بی برف نه.»
 • «کبک از صدای خود تیر می‌خورد.»
 • «کسی که قدر یک سیب را نمی‌فهمد قدر یک باغ را هم نمی‌فهمد.»
 • «کلگی می‌فهمند که دلده شور است.»
 • «کم بخور بی غم بخور.»
 • «کوه نیز سر خود راه دارد.»
 • «کور خانه نشین خبر از شهر بغداد می‌دهد.»
 • «کوزه هر روز نمی‌شکند.»

گ[ویرایش]

 • «گذشته را صلوات آینده را احتیاط.»
 • «گریه که آمد از چشم کور اشک می‌آید.»
 • «گل پشت و رو ندارد.»
 • «گاو ریخی پاده را بدنام می کند.»

م[ویرایش]

 • «معامله خوب باز معامله، معامله بد بس معامله.»
 • «مرغت را نگاه کن همسایه‌ات را دزد نگیر.»
 • «مثل بلبل شیرین گپ می‌زنی.»
 • «من چی میگم دمبورم چی میگه.»
 • «موش در سوارخش جای نمی‌شود، یک چژ(غربال)دیگر در دنبال اش .»

ن[ویرایش]

 • «نان و پیاز پیشانی باز.»
 • «نزن به دروازه کس به انگشت که به دروازه‌ات می‌زنند به مشت.»

و[ویرایش]

 • «وقتی دوستی در خانه تو را نمی‌زند، تو در خانه او را بزن.»

ه[ویرایش]

 • «همسایه نداری، عیب نداری.»
 • «همه را مار خورد، مارا را بقه کور خورد.»
 • «هیچ جوجه مرغی تا آخر زیر تکری نمی‌ماند.»
 • «هیچ‌کس نمی‌گوید که دوغ من ترش است.»

ی[ویرایش]

 • «یا گرد مکتب بگردی یا گرد مردم.»
 • «یک روز دیدی دوست، روز دیگر دیدی برادر.»
 • «یک سو گندم تر است، یک سو آسیاب کند است.»
 • «یک نه صد آسان، یک بله صد مشکل.»