الگو:استفاده با یادکرد منبع

از ویکی‌گفتاورد
Copyright
این پرونده دارای حق نشر است. دارندهٔ حق نشر به شما اجازهٔ هرگونه استفاده (تجاری یا غیر تجاری) از این پرونده را می‌دهد، به شرطی که نام صاحب اولیهٔ آن را ذکر کنید.