امتحان‌کردن نشانه‌گذاری هیروگلیف

پرش به ناوبری پرش به جستجو

از این صفحه برای آزمایش نشانه‌گذاری ویکی‌هیرو استفاده کنید. برای توضیحات نشانه‌گذاری، این را ببینید.

نحو

کدمعنیکد نمونهنتیجه
-جداکننده<hiero>A1 - B1</hiero>
A1B1
:زیربخش<hiero>p:t</hiero>
p
t
*الحاق<hiero>p*t</hiero>
p t
!پایان خط<hiero>A1-B1 ! C1-D1</hiero>
A1B1
C1D1
\آینه هیروگلیف<hiero>A1\-A1</hiero>
A1A1
..مسدود کردن فضای خالی تمام پهنا<hiero>A1 .. B1</hiero>
A1
 
B1
.مسدود کردن فضای خالی نصف پهنا<hiero>A1 . B1</hiero>
A1
 
B1
<!-- -->نظر<hiero>A<!-- B1 -->1</hiero>
A1

A: مرد و مشاغل آن

A1
A1
A1s
A1s
A2
A2
A2s
A2s
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A8
A9
A9
A10
A10
A11
A11
A12
A12
A12D
A12D
A13
A13
A14
A14
A14A
A14A
A15
A15
A16
A16
A17
A17
A17A
A17A
A18
A18
A19
A19
A20
A20
A21
A21
A21A
A21A
A22
A22
A23
A23
A24
A24
A25
A25
A25A
A25A
A25as
A25as
A26
A26
A27
A27
A28
A28
A29
A29
A30
A30
A31
A31
A32
A32
A33
A33
A34
A34
A35
A35
A36
A36
A37
A37
A38
A38
A39
A39
A40
A40
A40s
A40s
A41
A41
A42
A42
A43
A43
A44
A44
A45
A45
A46
A46
A47
A47
A48
A48
A49
A49
A50
A50
A51
A51
A52
A52
A53
A53
A54
A54
A55
A55
A56
A56
A59
A59
A113
A113
A316
A316
A335
A335
A347
A347

B: زن مشاغل آن

B1
B1
B1s
B1s
B2
B2
B3
B3
B4
B4
B5
B5
B6
B6
B7
B7
B8
B8
B9
B9
B10
B10
B11
B11
B12
B12
B23B
B23B

C: خدایان انسان

C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
C7
C7
C8
C8
C9
C9
C10
C10
C11
C11
C12
C12
C17
C17
C18
C18
C19
C19
C20
C20

D: بخش‌هایی از بدن انسان

D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
D9
D9
D10
D10
D11
D11
D12
D12
D13
D13
D14
D14
D15
D15
D16
D16
D17
D17
D18
D18
D19
D19
D20
D20
D21
D21
D22
D22
D23
D23
D24
D24
D25
D25
D26
D26
D27
D27
D27A
D27A
D28
D28
D29
D29
D30
D30
D31
D31
D32
D32
D33
D33
D34
D34
D34A
D34A
D35
D35
D36
D36
D37
D37
D38
D38
D39
D39
D40
D40
D41
D41
D42
D42
D43
D43
D44
D44
D45
D45
D46
D46
D46A
D46A
D47
D47
D48
D48
D49
D49
D50
D50
D51
D51
D52
D52
D53
D53
D54
D54
D55
D55
D56
D56
D57
D57
D58
D58
D58s
D58s
D59
D59
D60
D60
D61
D61
D62
D62
D63
D63

E: پستانداران

E1
E1
E2
E2
E3
E3
E4
E4
E5
E5
E6
E6
E7
E7
E8
E8
E8A
E8A
E9
E9
E10
E10
E11
E11
E12
E12
E13
E13
E14
E14
E15
E15
E16
E16
E17
E17
E18
E18
E19
E19
E20
E20
E21
E21
E22
E22
E23
E23
E24
E24
E25
E25
E26
E26
E27
E27
E28
E28
E29
E29
E30
E30
E31
E31
E32
E32
E33
E33
E34
E34

F: بخش‌هایی از پستانداران

F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F5
F5
F6
F6
F7
F7
F8
F8
F9
F9
F10
F10
F11
F11
F12
F12
F13
F13
F14
F14
F15
F15
F16
F16
F17
F17
F18
F18
F19
F19
F20
F20
F21
F21
F22
F22
F23
F23
F24
F24
F25
F25
F26
F26
F27
F27
F28
F28
F29
F29
F30
F30
F31
F31
F31s
F31s
F32
F32
F33
F33
F34
F34
F35
F35
F36
F36
F37
F37
F37B
F37B
F38
F38
F39
F39
F40
F40
F41
F41
F42
F42
F43
F43
F44
F44
F45
F45
F46
F46
F47
F47
F48
F48
F49
F49
F50
F50
F51
F51
F51A
F51A
F51B
F51B
F52
F52

G: پرنده‌ها

G1
G1
G1s
G1s
G2
G2
G3
G3
G4
G4
G5
G5
G5s
G5s
G6
G6
G7
G7
G7A
G7A
G7AA
G7AA
G8
G8
G9
G9
G10
G10
G11
G11
G12
G12
G13
G13
G14
G14
G15
G15
G16
G16
G17
G17
G17s
G17s
G18
G18
G19
G19
G20
G20
G21
G21
G22
G22
G23
G23
G24
G24
G25
G25
G26
G26
G26A
G26A
G27
G27
G28
G28
G29
G29
G30
G30
G31
G31
G32
G32
G33
G33
G34
G34
G35
G35
G36
G36
G37
G37
G38
G38
G39
G39
G40
G40
G41
G41
G42
G42
G43
G43
G43s
G43s
G44
G44
G45
G45
G46
G46
G47
G47
G48
G48
G49
G49
G50
G50
G51
G51
G52
G52
G53
G53
G54
G54

H: بخش‌هایی از پرنده‌ها

H1
H1
H2
H2
H3
H3
H4
H4
H5
H5
H6
H6
H6A
H6A
H7
H7
H8
H8
H8W
H8W

I: دوزيستان، خزندگان، و غیره.

I1
I1
I1S
I1S
I2
I2
I3
I3
I4
I4
I5
I5
I5A
I5A
I6
I6
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I10
I10
I11
I11
I12
I12
I13
I13
I14
I14
I15
I15

K: ماهی و بخش‌هایی از ماهی

K1
K1
K2
K2
K3
K3
K4
K4
K5
K5
K6
K6
K7
K7

L: بی‌مهرگان و حیوانات کمتر

L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
L4
L5
L5
L6
L6
L7
L7

M: درختان و گیاهان

M1
M1
M2
M2
M3
M3
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M7
M7
M8
M8
M9
M9
M10
M10
M11
M11
M12
M12
M12s
M12s
M13
M13
M14
M14
M15
M15
M16
M16
M17
M17
M17s
M17s
M18
M18
M19
M19
M20
M20
M21
M21
M22
M22
M23
M23
M23s
M23s
M24
M24
M25
M25
M26
M26
M27
M27
M28
M28
M29
M29
M30
M30
M31
M31
M32
M32
M33
M33
M34
M34
M35
M35
M36
M36
M37
M37
M38
M38
M39
M39
M40
M40
M41
M41
M42
M42
M43
M43
M43A
M43A
M44
M44

N: آسمان، زمین، آب

N1
N1
N2
N2
N3
N3
N4
N4
N5
N5
N6
N6
N7
N7
N8
N8
N9
N9
N10
N10
N11
N11
N12
N12
N13
N13
N14
N14
N15
N15
N16
N16
N17
N17
N18
N18
N19
N19
N20
N20
N21
N21
N22
N22
N23
N23
N24
N24
N25
N25
N26
N26
N27
N27
N28
N28
N29
N29
N30
N30
N31
N31
N32
N32
N33
N33
N33A
N33A
N33B
N33B
N33C
N33C
N34
N34
N35
N35
N35A
N35A
N35B
N35B
N35C
N35C
N36
N36
N37
N37
N38
N38
N39
N39
N40
N40
N41
N41
N42
N42

O: ساختمان‌ها، بخش‌هایی از ساختمان‌ها، و غیره.

O1
O1
O2
O2
O3
O3
O4
O4
O5
O5
O6
O6
O7
O7
O8
O8
O9
O9
O10
O10
O11
O11
O12
O12
O13
O13
O14
O14
O15
O15
O16
O16
O17
O17
O18
O18
O19
O19
O20
O20
O21
O21
O22
O22
O23
O23
O24
O24
O25
O25
O26
O26
O27
O27
O28
O28
O29
O29
O29V
O29V
O30
O30
O31
O31
O32
O32
O33
O33
O34
O34
O35
O35
O36
O36
O37
O37
O38
O38
O39
O39
O40
O40
O41
O41
O42
O42
O43
O43
O44
O44
O45
O45
O46
O46
O47
O47
O48
O48
O49
O49
O50
O50
O51
O51

P: کشتی‌ها و بخش‌هایی از کشتی‌ها

P1
P1
P1A
P1A
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P8H
P8H
P9
P9
P10
P10
P11
P11
P13
P13
P44A
P44A

Q: دام‌های اهلی و مبلمان تدفینی

Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
Q5
Q5
Q6
Q6
Q7
Q7

R: مبلمان معبد و نمادهای مقدس

R1
R1
R2
R2
R3
R3
R4
R4
R5
R5
R6
R6
R7
R7
R8
R8
R8A
R8A
R9
R9
R10
R10
R11
R11
R12
R12
R13
R13
R14
R14
R15
R15
R16
R16
R17
R17
R18
R18
R19
R19
R20
R20
R21
R21
R22
R22
R23
R23
R24
R24
R25
R25

S: تاج‌ها، لباس، شیار‌ها،‌ و غیره.

S1
S1
S2
S2
S3
S3
S4
S4
S5
S5
S6
S6
S7
S7
S8
S8
S9
S9
S10
S10
S11
S11
S12
S12
S13
S13
S14
S14
S14A
S14A
S15
S15
S16
S16
S17
S17
S17A
S17A
S18
S18
S19
S19
S20
S20
S21
S21
S22
S22
S23
S23
S24
S24
S25
S25
S26
S26
S27
S27
S28
S28
S29
S29
S29s
S29s
S30
S30
S31
S31
S32
S32
S33
S33
S34
S34
S35
S35
S36
S36
S37
S37
S38
S38
S39
S39
S40
S40
S41
S41
S42
S42
S43
S43
S44
S44
S45
S45
S106
S106

T: جنگ، شکار، گوشت‌فروشی

T1
T1
T2
T2
T3
T3
T4
T4
T5
T5
T6
T6
T7
T7
T7A
T7A
T8
T8
T8A
T8A
T8B
T8B
T9
T9
T9A
T9A
T10
T10
T11
T11
T12
T12
T13
T13
T14
T14
T15
T15
T16
T16
T17
T17
T18
T18
T19
T19
T20
T20
T21
T21
T22
T22
T23
T23
T24
T24
T25
T25
T26
T26
T27
T27
T28
T28
T29
T29
T30
T30
T31
T31
T32
T32
T33
T33
T34
T34
T35
T35

U: کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل

U1
U1
U2
U2
U3
U3
U4
U4
U5
U5
U6
U6
U7
U7
U8
U8
U9
U9
U10
U10
U11
U11
U12
U12
U13
U13
U14
U14
U15
U15
U16
U16
U17
U17
U18
U18
U19
U19
U20
U20
U21
U21
U22
U22
U23
U23
U24
U24
U25
U25
U26
U26
U27
U27
U28
U28
U29
U29
U30
U30
U31
U31
U32
U32
U33
U33
U34
U34
U35
U35
U35s
U35s
U36
U36
U37
U37
U38
U38
U39
U39
U40
U40
U41
U41

V: طناب، فیبر، سبد، کیف، و غیره.

V1
V1
V2
V2
V3
V3
V4
V4
V5
V5
V6
V6
V7
V7
V8
V8
V9
V9
V10
V10
V10A
V10A
V11
V11
V11A
V11A
V12
V12
V13
V13
V14
V14
V15
V15
V16
V16
V17
V17
V18
V18
V19
V19
V20
V20
V21
V21
V22
V22
V23
V23
V24
V24
V25
V25
V26
V26
V27
V27
V28
V28
V29
V29
V30
V30
V31
V31
V31A
V31A
V32
V32
V33
V33
V34
V34
V35
V35
V36
V36
V37
V37
V38
V38
V39
V39

W: عروق از سنگ و سفال

W1
W1
W2
W2
W3
W3
W4
W4
W5
W5
W6
W6
W7
W7
W8
W8
W9
W9
W10
W10
W10A
W10A
W11
W11
W12
W12
W13
W13
W14
W14
W15
W15
W16
W16
W17
W17
W18
W18
W19
W19
W19s
W19s
W20
W20
W21
W21
W22
W22
W23
W23
W24
W24
W25
W25

ایکسː نان‌ها و کیک‌ها

X1
X1
X2
X2
X3
X3
X4
X4
X5
X5
X6
X6
X7
X7
X8
X8

Y: نوشته‌ها، بازی‌ها، موسیقی

Y1
Y1
Y1V
Y1V
Y2
Y2
Y3
Y3
Y4
Y4
Y5
Y5
Y6
Y6
Y7
Y7
Y8
Y8

Z: سکته‌های مغزی، شکل‌های جغرافیایی، و غیره.

Z1
Z1
Z1s
Z1s
Z2
Z2
Z2s
Z2s
Z2ss
Z2ss
Z3
Z3
Z3A
Z3A
Z3as
Z3as
Z4
Z4
Z4B
Z4B
Z5
Z5
Z6
Z6
Z7
Z7
Z8
Z8
Z9
Z9
Z10
Z10
Z11
Z11
Z91
Z91
Z92
Z92
Z93
Z93
Z94
Z94
Z95
Z95
Z98A
Z98A

Aa: طبقه‌بندی نشده

Aa1
Aa1
Aa2
Aa2
Aa3
Aa3
Aa4
Aa4
Aa5
Aa5
Aa6
Aa6
Aa7
Aa7
Aa8
Aa8
Aa9
Aa9
Aa10
Aa10
Aa11
Aa11
Aa12
Aa12
Aa13
Aa13
Aa14
Aa14
Aa15
Aa15
Aa16
Aa16
Aa17
Aa17
Aa18
Aa18
Aa19
Aa19
Aa20
Aa20
Aa21
Aa21
Aa22
Aa22
Aa23
Aa23
Aa24
Aa24
Aa25
Aa25
Aa26
Aa26
Aa27
Aa27
Aa28
Aa28
Aa29
Aa29
Aa30
Aa30
Aa30A
Aa30A
Aa31
Aa31
Aa32
Aa32
Aa40
Aa40
Aa41
Aa41