تفاوت میان نسخه‌های «عمرو عاص»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۴۳ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
←‏درباره او: ابرابزار، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
(←‏درباره او: ابرابزار، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
* «[[عدالت]] تنها عسلی است که آدمی به تلخی می خورد »
 
== درباره او ==
* «شگفتا از پسر نابغه!شاميان شامیان را گفته است ،است، من مردىمردی لاف گويمگویم با لعب بسيار،بسیار، عبث كارم ،کارم، و كوشاکوشا در اين كاراین کار. همانا ،همانا، آنچه گفته نادرست بوده ،بوده، و به گناه دهان گشودهگشوده، ،(''همانا بدترينبدترین گفتار ،گفتار، سخن دروغ است كهکه چراغ آن بيبی فروغ است'' . )امّا او مى‏گويدمی‌گوید و دروغ مى‏گويد می‌گوید. وعده مى‏دهدمی‌دهد و خلاف آن مى‏پويد می‌پوید. مى‏خواهدمی‌خواهد و مى‏ستهد ،می‌ستهد، از او مى‏خواهندمی‌خواهند و زُفتى زُفتی مى‏كند می‌کند. پيمانپیمان را به سر نمى‏بردنمی‌برد و پيوندپیوند خويشانخویشان را مى‏بّرد می‌بّرد.
===در نهج البلاغه===
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب درباره یدربارهٔ عمرو پسر عاص''
*شگفتا از پسر نابغه!شاميان را گفته است ، من مردى لاف گويم با لعب بسيار، عبث كارم ، و كوشا در اين كار . همانا ، آنچه گفته نادرست بوده ، و به گناه دهان گشوده ،(''همانا بدترين گفتار ، سخن دروغ است كه چراغ آن بي فروغ است'' . )امّا او مى‏گويد و دروغ مى‏گويد . وعده مى‏دهد و خلاف آن مى‏پويد . مى‏خواهد و مى‏ستهد ، از او مى‏خواهند و زُفتى مى‏كند . پيمان را به سر نمى‏برد و پيوند خويشان را مى‏بّرد .
* «چون سخن جنگ در ميانمیان باشدباشد، ، دليردلیر است و بر امر و نهىنهی چير ،چیر، و چون تيغتیغ از نيامنیام برآيدبرآید و وقت كارزارکارزار درآيددرآید، ،بزرگترينبزرگترین نيرنگنیرنگ او ايناین است كهکه عورت خويشخویش گشايدگشاید. !
**''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب درباره ی عمرو پسر عاص''
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب درباره یدربارهٔ عمرو پسر عاص''
*چون سخن جنگ در ميان باشد ، دلير است و بر امر و نهى چير ، و چون تيغ از نيام برآيد و وقت كارزار درآيد ،بزرگترين نيرنگ او اين است كه عورت خويش گشايد.!
* «او با معاويهمعاویه بيعتبیعت نكرد ،نکرد، مگر بدان شرط كهکه او را پاداشىپاداشی رساند ،رساند، و در مقابل تركترک ديندین خويشخویش لقمه ‏اىلقمه‌ای بدو خوراند .
**''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب درباره ی عمرو پسر عاص''
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب درباره یدربارهٔ عمرو پسر عاص''
*او با معاويه بيعت نكرد ، مگر بدان شرط كه او را پاداشى رساند ، و در مقابل ترك دين خويش لقمه ‏اى بدو خوراند .
* «تو دينتدینت را پيروپیرو دنياىدنیای كسىکسی كردىکردی كهکه گمراهى‏اشگمراهی‌اش آشكارآشکار است و زشتىزشتی او پديدار پدیدار. تو سر در پىپی او نهادىنهادی و به طلب زيادتزیادت او ايستادى ایستادی. چون سگ كه پىکه شيرپی رودشیر ،رود، و به چنگال آن نگرد و زيادتزیادت شكارشکار او را انتظار برد.
**''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب درباره ی عمرو پسر عاص''
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه نامه سی و نهم، از علی بن ابوطالب به عمرو پسر عاص''
*تو دينت را پيرو دنياى كسى كردى كه گمراهى‏اش آشكار است و زشتى او پديدار . تو سر در پى او نهادى و به طلب زيادت او ايستادى . چون سگ كه پى شير رود ، و به چنگال آن نگرد و زيادت شكار او را انتظار برد.
*. «پس دنيادنیا و آخرت خود را به باد دادىدادی و اگر خواهان حق بودىبودی بر آنچه مى‏خواستىمی‌خواستی دست مى‏نهادى می‌نهادی. اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفيانسفیان مسلط ساخت سزاىسزای كارىکاری را كهکه كرديدکردید بدهم ،بدهم، و اگر مرا عاجز كردنکردن توانيدتوانید و خود پايدارپایدار مانيد ،مانید، آنچه پيشپیش روىروی شماست براىبرای شما بدتر است كهکه آن عذاب خداست .
**''نهج البلاغه نامه سی و نهم، از علی بن ابوطالب به عمرو پسر عاص''
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه نامه سی و نهم، از علی بن ابوطالب به عمرو پسر عاص''
*. پس دنيا و آخرت خود را به باد دادى و اگر خواهان حق بودى بر آنچه مى‏خواستى دست مى‏نهادى . اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفيان مسلط ساخت سزاى كارى را كه كرديد بدهم ، و اگر مرا عاجز كردن توانيد و خود پايدار مانيد ، آنچه پيش روى شماست براى شما بدتر است كه آن عذاب خداست .
**''نهج البلاغه نامه سی و نهم، از علی بن ابوطالب به عمرو پسر عاص''
{{ناتمام}}
[[رده:افراد]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش

منوی ناوبری