جمال عبدالناصر: تفاوت بین نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصلاح املا، ابرابزار، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
(←‏آ، الف: اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
(اصلاح املا، ابرابزار، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
[[Image:Nasser cheered by supporters in 1956.jpg|thumb|left|.]]
[[Image:Nasser giving job.jpg|thumb|left|.]]
 
== گفتاوردها ==
=== آ، الف ===
=== ب، پ ===
 
* «به آنان اجازه دهید ناصر را ترور کنند.من زندهمن امزنده‌ام و اما اگر بمیرم همه شما مصری هامصری‌ها جمال عبدالناصر خواهد شد.»
 
** ''Copeland, Miles (1970). The Game of Nations''
 
*«به آنان اجازه دهید ناصر را ترور کنند.من زنده ام و اما اگر بمیرم همه شما مصری ها جمال عبدالناصر خواهد شد.»
**''Copeland, Miles (1970). The Game of Nations''
 
 
=== ت، ث ===
 
=== ج، چ ===
* «چريكهايچریکهای عرب كهکه گاهيگاهی اوقات به خاكخاک اسرائيلاسرائیل تجاوز مي كنندمی‌کنند نام ايناین عمل را نبايدنباید تجاوز گذاشت زيرازیرا ايناین كشورکشور متعلق به آنهاست و هر وجب از خاكخاک اسرائيلاسرائیل ملكملک شخصيشخصی آنان به حساب مي آيدمی‌آید و صهيونيستهاصهیونیستها كهکه بدون حق در فلسطينفلسطین راه پيداپیدا كرده اندکرده‌اند غاصب به شمار مي آيندمی‌آیند
** 24۲۴'' مه 1967۱۹۶۷''
 
=== ح، خ ===
=== د، ذ ===
=== ر، ز، ژ ===
 
 
=== س، ش ===
 
 
=== ص، ض ===
=== ط، ظ ===
=== ع، غ ===
 
 
=== ف، ق ===
 
* «فلسطيني هافلسطینی‌ها حق دارند به اسرائيلاسرائیل حمله كنند زيراکنند ميزیرا خواهندمی‌خواهند حقوقيحقوقی را كهکه از آنها غصب شده، پس بگيرند،بگیرند، اگر جنگ آزاديآزادی فلسطينفلسطین تبديلتبدیل به جنگيجنگی همگانيهمگانی در خاور ميانهمیانه بشود ما برايبرای مبارزه حاضر هستيمهستیم
** ''24۲۴ مه 1967۱۹۶۷''
* «قطعاً کارهای سیاسی به دست فرشتگان انجام نمینمی‌پذیرد، پذیرد،بهبه دست بشر انجام می گیردمی‌گیرد. رهبری سیاسی فقط با شمشیرهای قاطع پیروز نمی شودنمی‌شود
** ''۳۰/۰۳/۱۹۶۸''
 
*«قطعاً کارهای سیاسی به دست فرشتگان انجام نمی پذیرد،به دست بشر انجام می گیرد.رهبری سیاسی فقط با شمشیرهای قاطع پیروز نمی شود.»
**''٣٠/٠٣/١٩٦٨''
=== ک، گ ===
=== ل ===
=== م ===
 
* «مامىمامی خواهيمخواهیم قدرت عربىعربی را از جبل الطارق تا خليجخلیج فارس گسترش دهيمدهیم
** ''در مورد متحد ساختن کشورکشورهای هاى عربىعربی در يکىیکی از سخنرانى هاىسخنرانی‌های خويشخویش در دهه ٦٠۶۰ ميلادىمیلادی''
* «مهربانی اولین چیزی است که باید همگی به آن متوجه شویم. اگر محبت فراوان شود همکاری فراوان می شودمی‌شود و اگر مهربانی و همکاری فراوان شد،اعتمادشد، اعتماد فراوان می شودمی‌شود. اعتماد هر هم میهن به یکدیگر و همچنین اعتماد به نفس»
** ''٦۶/٥۵/١٩٥٤۱۹۵۴. سخنرانی در میدان مرکزی ریاست جمهوری به مناسب جشن ماه رمضان''
* «معنای کلی روزه گرفتن این است که سعی کنیم بر نفس خود پیروز شویم.»
** ''٦۶/٥۵/١٩٥٤۱۹۵۴. سخنرانی در میدان مرکزی ریاست جمهوری به مناسب جشن ماه رمضان''
=== ن ===
 
=== و ===
 
* «وحدت بین کشورهای عربی تنها راهی است که می توانیممی‌توانیم به واسطهواسطهٔ یآن، آناهداف ،اهداف ملت هایملت‌های عربی را تحقق بخشیم. و در گذشته، بسیار به ما،نیرنگما، هانیرنگ‌ها و فریب هافریب‌ها تحمیل شد که کسانی هم بودند که این را پخش می کردندو بیشتر فریبکاری می کردندمی‌کردند.نتیجه ینتیجهٔ آن فقط ضعف اعتماد ما به یکدیگر نبود بلکه تضعیف اعتماد به نفس هم بود.»
*«مهربانی اولین چیزی است که باید همگی به آن متوجه شویم.اگر محبت فراوان شود همکاری فراوان می شود و اگر مهربانی و همکاری فراوان شد،اعتماد فراوان می شود.اعتماد هر هم میهن به یکدیگر و همچنین اعتماد به نفس»
** ''٤۴/٨۸/١٩٥٣روزنامه۱۹۵۳روزنامه البلاغ چاپ عراق''
**''٦/٥/١٩٥٤.سخنرانی در میدان مرکزی ریاست جمهوری به مناسب جشن ماه رمضان''
 
 
*«معنای کلی روزه گرفتن این است که سعی کنیم بر نفس خود پیروز شویم.»
**''٦/٥/١٩٥٤.سخنرانی در میدان مرکزی ریاست جمهوری به مناسب جشن ماه رمضان''
=== ن ===
=== و ===
 
*«وحدت بین کشورهای عربی تنها راهی است که می توانیم به واسطه ی آن ،اهداف ملت های عربی را تحقق بخشیم.و در گذشته، بسیار به ما،نیرنگ ها و فریب ها تحمیل شد که کسانی هم بودند که این را پخش می کردندو بیشتر فریبکاری می کردند.نتیجه ی آن فقط ضعف اعتماد ما به یکدیگر نبود بلکه تضعیف اعتماد به نفس هم بود.»
**''٤/٨/١٩٥٣روزنامه البلاغ چاپ عراق''
=== ه ===
 
 
 
=== ی ===
 
== درباره ==
=== درباره او ===
* «جمال عبدالناصر سه روز پیش از مرگش در سوئیت شخصی خود در هتل نیل هیلتون قاهره در حال گفتگو با یاسر عرفات برای پایان دادن به درگیری فدائیان فلسطینی با ارتش اردن بود که بحث بالا گرفت و حال عبدالناصر منقلب شد تا آنجا که برخاست و به یاسر عرفات گفت یا پا می‌شوی می‌رویم پایین در تالار اجتماعات و پایان بی‌نتیجهٔ مذاکرات را اعلام می‌کنیم یا اینکه می‌نشینیم حرف جدی می‌زنیم و به توافق می‌رسیم، سادات که حال عبدالناصر را چنین دید گفت رئیس، تو به یک فنجان قهوه نیاز داری من خودم برایت درست می‌کنم بعد رفت توی آشپزخانه اما وقتی قهوه درست می‌کرد محمد داوود آشپز مخصوص عبدالناصر را که از سیاهپوستان نوبه‌ای بود از آشپزخانه بیرون کرد، بعد قهوه را به دست خودش آورد و به عبدالناصر داد و او هم قهوه را نوشید.»
** ''محمد حسنین هیکل در سپتامبر ۲۰۱۰ در برنامه تجربه زندگی (تجربه حیاة) در تلویزیون الجزیره''
* رئیس عبد الناصر اعتقاد داشت اگر اسرائیل وارد خاكخاک لبنان شود بیرون نخواهد رفت، مگر با مقاومت و ایستادگی مردم. به اصرار مرا برای یكیک هفته اقامت در مصر دعوت كردهکرده است. او از من خواست تا از خط مقدم جبهه جنگ در طول كانالکانال سوئز دیدن كنمکنم."
 
** ''موسی صدر''
* «عبدالناصر در كنارکنار من ايستادایستاد و حصاريحصاری رسميرسمی را كه ميکه كوشيدمی‌کوشید مرا از مصر جدا سازد درهم شكستشکست. ايناین حصار ناشيناشی از تحريكتحریک و الهام برخيبرخی از «دوستان» بود كهکه از دامنه محبوبيتمحبوبیت من در مصر خشنود نبودند و بهترينبهترین راه جلوگيريجلوگیری از نفوذ شعريشعری من و شكستنشکستن پل هايمپل‌هایم را به جانب مردم مصر، دشمن ساختن حكومتحکومت مصر با من ميمی ديدنددیدند چندان كهکه حتيحتی يكيیکی از آنان در مقاله ييیی در يكيیکی از مجلات قاهره از وزارت اطلاعات مصر خواست كتاب هايکتاب‌های مرا بسوزانند و از پخش آواز اشعارم از ايستگاهایستگاه‌های هاي راديورادیو قاهره خودداريخودداری شود و نامم جزء كسانيکسانی كهکه از ورود به مصر ممنوع اند قرار گيردگیرد. وقتيوقتی احساس كردمکردم حمله آنان از حدود انتقاد و گفت وگويوگوی مردم متمدن خارج شده و به مرز سعايتسعایت رسيده،رسیده، مصمم شدم كهکه به طور مستقيممستقیم به رئيسرئیس جمهور عبدالناصر رو آورم از ايناین رو نامه اینامه‌ای به او نوشتم.»
*رئیس عبد الناصر اعتقاد داشت اگر اسرائیل وارد خاك لبنان شود بیرون نخواهد رفت، مگر با مقاومت و ایستادگی مردم.به اصرار مرا برای یك هفته اقامت در مصر دعوت كرده است. او از من خواست تا از خط مقدم جبهه جنگ در طول كانال سوئز دیدن كنم."
** '' نزار قبانيقبانی در کتاب داستان من و شعر''
**''موسی صدر''
 
 
*«عبدالناصر در كنار من ايستاد و حصاري رسمي را كه مي كوشيد مرا از مصر جدا سازد درهم شكست. اين حصار ناشي از تحريك و الهام برخي از «دوستان» بود كه از دامنه محبوبيت من در مصر خشنود نبودند و بهترين راه جلوگيري از نفوذ شعري من و شكستن پل هايم را به جانب مردم مصر، دشمن ساختن حكومت مصر با من مي ديدند چندان كه حتي يكي از آنان در مقاله يي در يكي از مجلات قاهره از وزارت اطلاعات مصر خواست كتاب هاي مرا بسوزانند و از پخش آواز اشعارم از ايستگاه هاي راديو قاهره خودداري شود و نامم جزء كساني كه از ورود به مصر ممنوع اند قرار گيرد. وقتي احساس كردم حمله آنان از حدود انتقاد و گفت وگوي مردم متمدن خارج شده و به مرز سعايت رسيده، مصمم شدم كه به طور مستقيم به رئيس جمهور عبدالناصر رو آورم از اين رو نامه ای به او نوشتم.»
**'' نزار قباني در کتاب داستان من و شعر''
 
== پیوند به بیرون ==<references/>
<references/>
{{ویکی‌پدیا}}
{{ویکی‌انبار|Gamal Abdel Nasser}}
۳۹٬۷۴۷

ویرایش

منوی ناوبری