تفاوت میان نسخه‌های «عمرو عاص»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۵ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
فیلم حضرت علی (ع)"معاویه:قوی تر از علی سراغ داری؟
عمرو عاص:اری جهل مردم...مردم… !!!
 
=== در جنگ صفین ===
''معاويهمعاویه از مضمون سخنرانىسخنرانی علی پسر ابوطالب در ماجرای جنگ صفينصفین آگاه شد.''
:'''معاویه پسر ابی‌سفیان:'''ايناین همان شبىشبی است كهکه علىعلی فرداىفردای آن كارکار جنگ را يكسرهیکسره خواهد كردکرد. اكنوناکنون چه بايد كرد؟باید کرد؟
:'''عمرو پسر عاص:'''نه سربازان تو مانند سربازان او هستند ونه تو مانند او هستىهستی. او به انگيزهانگیزه دينىدینی وعقيدتىوعقیدتی نبرد مى‏كند،می‌کند، در حالىحالی كهکه تو به انگيزهانگیزه ديگردیگر. تو خواهان زندگىزندگی هستىهستی واو خواهان شهادت. سپاه عراق از پيروزىپیروزی تو بر خود مى‏ترسد،می‌ترسد، در حالىحالی كهکه سپاه شام از پيروزىپیروزی علىعلی هراسىهراسی ندارد.
:'''معاویه پسر ابی‌سفیان:'''پس چه بايد كرد؟باید کرد؟
:'''عمرو پسر عاص:'''بايدباید پيشنهادىپیشنهادی كردکرد كهکه اگر بپذيرندبپذیرند دچار اختلاف شوند واگر نپذيرندنپذیرند نيزنیز دچار دو دستگىدستگی گردند;گردند؛ آنان را به كتابکتاب خدا دعوت كنکن تا ميانمیان تو وآنان حاكمحاکم باشد. در ايناین صورت تو به خواسته خود نائل مى‏آيىمی‌آیی. ايناین مطلب مدتها در ذهن من بود ولىولی از ابراز آن خوددارىخودداری مى‏كردممی‌کردم تا وقت آن برسد.
----
:'''عمرو پسر عاص:''' در میسره سپاه علىعلی بن ابىابی طالب علیه السلام اقوام و بستگان من از قبیله ربیعه حضور دارند، اگر رخصت دهىدهی نزد آنان روم ،روم، تا شاید در بین آنان شكشک برانگیزم تا به سوىسوی تو برگردند و سپاه علىعلی علیه السلام را تركترک كنندکنند.
:'''معاویه پسر ابی‌سفیان:''' اىای عمروعاص كارکار از این حرفها گذشته كهکه بتوان با مكرمکر و حیله كارىکاری كردکرد من مصلحت نمى دانمنمی‌دانم و لیكنلیکن تو هر گونه دوست دارىداری عمل كن کن.
عمروعاص بر استر خویش نشست ،نشست، به میسره سپاه علىعلی علیه السلام نزدیكنزدیک شد
:'''عمرو پسر عاص:'''اىای خویشاوندان مادرم ! من عمروعاص هستمهستم، ، یكىیکی از شما نزد من بیاید تا با او سخن بگویم .
مردىمردی از قبیله عبدالقیس به نام عقیل بن شویره بیرون آمد.
:'''عمرو پسر عاص:'''كیستى ؟کیستی؟
:'''عقیل بن شویره:''' مردىمردی از عبدالقیس كهکه در جنگ جمل سعادت خدمت امیرالمؤ منین علىعلی علیه السلام را داشتم و امروز در صفین هستم و امروز من با دیروز من هیچ فرقى نكرده استفرقی نکرده‌است. اما تو اىای شیخ قریش ،قریش، شرم ندارىنداری از خداىخدای تعالىتعالی نمىنمی‌ترسی ترسى كهکه معاویه را بر علىعلی بن ابىابی طالب علیه السلام ترجیح دادىدادی و دین خود را به امارت مصر فروختى ،فروختی، چرا كمرکمر خدمت به یارىیاری معاویه طلیق بستىبستی و بر ضد سرور و سادات مهاجرین و انصار، علىعلی بن ابىابی طالب علیه السلام جنگ راه انداختى انداختی. گیرم امارت مصر به تو رسید، از فرعون مصر بالاتر نخواهىنخواهی شد.
:'''عمرو پسر عاص:'''اىای عقیل ،عقیل، مرد دیگرىدیگری را بگو بیاید تا با او سخن بگویم .
:'''عقیل بن شویره:''' اىای عمروعاص ! هر كسکس در این لشكرلشکر باشد در عداوت و كینهکینه نسبت به تو و معاویه مثل من است و تو را بر متابعت و همدستىهمدستی با معاویه ملامت خواهد كردکرد.
 
== بدون منبع ==
* «[[عدالت]] تنها عسلی است که آدمی به تلخی می خورد می‌خورد»
 
== دربارهدربارهٔ او ==
* «[[عدالت]] تنها عسلی است که آدمی به تلخی می خورد »
* «شگفتا از پسر نابغه! شامیان را گفته است،گفته‌است، من مردی لاف گویم با لعب بسیار، عبث کارم، و کوشا در این کار. همانا، آنچه گفته نادرست بوده، و به گناه دهان گشوده، همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است که چراغ آن بی فروغ است. امّا او می‌گوید و دروغ می‌گوید. وعده می‌دهد و خلاف آن می‌پوید. می‌خواهد و می‌ستهد، از او می‌خواهند و زُفتی می‌کند. پیمان را به سر نمی‌برد و پیوند خویشان را می‌بّرد.
 
== درباره او ==
* «شگفتا از پسر نابغه! شامیان را گفته است، من مردی لاف گویم با لعب بسیار، عبث کارم، و کوشا در این کار. همانا، آنچه گفته نادرست بوده، و به گناه دهان گشوده، همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است که چراغ آن بی فروغ است. امّا او می‌گوید و دروغ می‌گوید. وعده می‌دهد و خلاف آن می‌پوید. می‌خواهد و می‌ستهد، از او می‌خواهند و زُفتی می‌کند. پیمان را به سر نمی‌برد و پیوند خویشان را می‌بّرد.
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب دربارهٔ عمرو پسر عاص''
* «چون سخن جنگ در میان باشد، دلیر است و بر امر و نهی چیر، و چون تیغ از نیام برآید و وقت کارزار درآید، بزرگترین نیرنگ او این است که عورت خویش گشاید. !
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه خطبه هشتاد و چهارم، از علی بن ابوطالب دربارهٔ عمرو پسر عاص''
* «او با معاویه بیعت نکرد، مگر بدان شرط که او را پاداشی رساند، و در مقابل ترک دین خویش لقمه‌ای بدو خوراند.
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' ''نهج البلاغه نامه سی و نهم، از علی بن ابوطالب به عمرو پسر عاص''
{{ناتمام}}
 
 
{{ویکی‌پدیا}}
کاربر ناشناس

منوی ناوبری