جنبش شعر سپید عربی در ایران

از ویکی‌گفتاورد

ایرانی. {{multiple image | align = left | direction = vertical | header = | width = 250

| image1 = | alt1 = Colored dice with white background | caption1 = | image2 = SAVE .jpg | alt2 = Colored dice with checkered background | caption2 =

شعر سپید عربی ايران (۱۳۹۱/ ۲۰۱۲ –۰۰۰) در آبادان پایگذاری شد. اولین شاعر شعر سپید عربی ايران  [[w:  (به عربی') كه بخشى از اشعار او در مجله تخصصى شعر ابابيل'[۱] چاپ شد کمال سلمان عنزی .